การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงาน สำนักวิทยบริการ ประจำปี 2567 (OAR-ITA)


1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 โครงสร้างหน่วยงาน
1.2 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมองค์กร
1.3 ที่อยู่หน่วยงาน
1.4 ระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ของสำนักวิทยบริการ
1.5 คู่มือการปฏิบัติงานบุคลากรสำนักวิทยบริการ
1.6 รายงานประจำปี 2566
1.7 ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน
1.8 ช่องทางการสอบถาม ข้อสงสัย ผ่านระบบออนไลน์
        1. Facebook
        2. Line official
        3. ข้อเสนอแนะผ่าน Google Form
        4. ระบบ VOC
1.9 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการ

2. ข้อมูลการบริหารงานของหน่วยงาน

2.1 แผนการดำเนินงานประจำปี/กิจกรรมต่าง ๆ
        2.1.1 แผนกลยุทธ์ สำนักวิทยบริการ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2566-2570
        2.1.2 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
2.2 รายงานการกำกับ/ติดตามรอบ 6 เดือน
2.3 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
2.4 คู่มือให้บริการประชาชน
2.5 สถิติการดำเนินงานการให้บริการของหน่วยงาน
        2.5.1 การบริการห้องสมุด
        2.5.2 การบริการฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา
2.6 ผลสำรวจความพึงพอใจของการให้บริการของหน่วยงาน
        2.6.1 ความพึงพอใจการบริการทรัพยากรสารสนเทศ (ห้องสมุด)
        2.6.2 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจการบริการเทคโนโลยีทางการศึกษา
2.7 ระบบและสิ่งอำนวยความสะดวก/สนับสนุนการศึกษา
2.8 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่ออนาคต/E-Service
2.9 เครือข่ายความร่วมมือ/การมาเยือนของบุคคลหรือหน่วยงาน
2.10 การได้รับรางวัล /การรับรอง ของหน่วยงานและบุคลากร

3. ข้อมูลด้านบริหารการเงินของหน่วยงาน

3.1 รายงานวิเคราะห์งบการเงิน
3.2 รายงานผลตามแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. 2567
3.3 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
3.4 แผนการจัดซื้อ/จ้าง พัสดุ ตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างปี 2567

4. การบริหารงานบุคคลของหน่วยงาน

4.1 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
4.2 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาบุคลากรที่หน่วยงานจัดทำขึ้น
        4.2.1 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร
        4.2.2 การดำเนินการเกี่ยวกับความซื่อสัตย์และจริยธรรมของบุคลากร
        4.2.3 คำสั่งแต่งตั้งกรรมการควบคุมจรรยาบรรณ สำนักวิทยบริการ
4.3 แผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
4.4 รายงานผลการพัฒนาบุคลากร

5. การป้องกันทุจริต

5.1 เจตจำนงสุจริตผู้บริหาร
       5.1.1 ประกาศมหาวิทยาลัยฯ
       5.1.2 ประกาศสำนักวิทยบริการฯ
5.2 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
        5.2.1 แผนการปรับปรุงควบคุมภายในปีงบประมาณ 2567
        5.2.2 แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต

6. การเตรียมความพร้อมต่อภาวะฉุกเฉิน

6.1 แผนผังทางหนีไฟ
6.2 ขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อเผชิญเหตุฉุกเฉิน ที่เป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน
6.3 แนวปฏิบัติกรณีไฟฟ้าดับฉุกเฉิน