ระเบียบและข้อบังคับของสำนักวิทยบริการ


ฝ่ายหอสมุด

  • ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการใช้บริการหอสมุด พ.ศ. 2564
  • ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องวันและเวลาการให้บริการหอสมุด พ.ศ. 2565
  • ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องการเข้าเป็นสมาชิกและอัตราค่าบำรุงของหอสมุด พ.ศ. 2565
  • ประกาศสำนักวิทยบริการ เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่่อนไข การใช้บริการทรัพยากรสารสนเทศและทรัพยากรการเรียนรู้ของห้องสมุด พ.ศ. 2566
  • ประกาศสำนักวิทยบริการ เรื่องวันและเวลาเปิดให้บริการของ Co-working space และ Learning space พ.ศ. 2566
  • ประกาศสำนักวิทยบริการ เรื่องอัตราค่าบริการ UBU Makerspace สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

  • ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา

  • หลักเกณฑ์อัตราค่าบริการด้านผลิตและให้บริการโสตทัศนูปกรณ์ พ.ศ. 2555