วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม


วิสัยทัศน์

เป็นห้องสมุดดิจิทัลอัจฉริยะ (Smart Digital Library) ที่ส่งเสริมระบบนิเวศการเรียนรู้ เพื่อสนับสนุนการเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล
ตัวชี้วัดความสำเร็จ : บรรลุเป้าหมายตาม Road map ในแต่ละปีพันธกิจ

บริการทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัล ทรัพยากรการเรียนรู้ ถ่ายทอดความรู้ด้านการรู้สารสนเทศ พัฒนาสื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้แห่งอนาคต โดยคำนึงถึงความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม


วัฒนธรรมองค์กร

Team Together : ร่วมใจพัฒนาองค์กรด้วยการทำงานเป็นทีม
T-Team Work = ทำงานเป็นทีม
T-Together = ร่วมใจพัฒนาองค์กร


สมรรถนะหลักองค์กร

ศักยภาพด้านการบริการทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัล และพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ที่คำนึงถึงความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม


ค่านิยม

"OAR SMILE"

Service mind : การบริการที่ดี และส่งมอบคุณค่าที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องเหนือความคาดหวังของผู้ใช้บริการ

Magnificent Organization : องค์กรชั้นเลิศ

Integrity : สุจริต โปร่งใส จริยธรรม

Learning Technology and Innovation : ส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้

Environmental friendliness and security : มีความปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม