meeting room

สำนักวิทยบริการมีบริการห้องประชุมกลุ่มย่อย สำหรับใช้ศึกษา ค้นคว้า วิจัย เฉพาะกลุ่มหรือเฉพาะบุคคล โดยเปิดให้บริการ ตามเวลาทำการของหอสมุดกลาง วันหยุดนักขัตฤกษ์ หรือวันหยุดที่ทางราชการกำหนด งดให้บริการ สามารถจองการใช้ห้องได้ที่ http://booking.ubu.ac.th หรือติดต่องานบริการ โทร 045-353136 สถานที่ให้บริการ อาคารสารสนเทศ ชั้น 2 โดยห้องประชุมมีจำนวน 8 ห้อง OAR-บัวบา 1-8