ประวัติความเป็นมาสำนักวิทยบริการ


สำนักวิทยบริการ (The Office of Academic Resources-OAR) เป็นส่วนราชการ ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ.2533 แบ่งส่วนราชการภายในสำนักวิทยบริการออกเป็น 4 ฝ่าย คือ สำนักงานเลขานุการ ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา ฝ่ายผลิตและบริการเอกสาร และฝ่ายหอสมุด ในปี พ.ศ. 2544 สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เห็นชอบให้จัดตั้งโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยนำบุคลากร และอุปกรณ์จากฝ่ายผลิตและบริการเอกสาร สำนักวิทยบริการ ไปสังกัดที่โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในส่วนฝ่ายผลิตและบริการเอกสาร ยังปรากฎในโครงสร้างของสำนักวิทยบริการ แต่ไม่มีการดำเนินการ


สำนักวิทยบริการ เป็นศูนย์กลางให้บริการทรัพยากรสารสนเทศและพื้นที่ทำงานร่วมกัน ผลิตสื่อการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ถ่ายทอดความรู้วิชาชีพบรรณารักษ์และเทคโนโลยีทางการศึกษา เป็นแหล่งเรียนรู้และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสานใต้และอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการในระดับท้องถิ่นและอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงสำนักวิทยบริการ มีภารกิจหลักด้านการบริการทรัพยากรสารสนเทศ ผลิตสื่อสนับสนุนการเรียน การสอน ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมีผลิตภัณฑ์หลัก ดังนี้
1.บริการทรัพยากรสารสนเทศ
2.พื้นที่การค้นค้า และการเรียนรู้
3.บริการผลิตสื่อสนับสนุนการเรียนการสอน
4.ถ่ายทอดความรู้ทางวิชาชีพบรรณารักษ์ และเทคโนโลยีทางการศึกษา
5.เผยแพร่ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสานใต้ และอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง