การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงาน สำนักวิทยบริการ ประจำปี 2566 (OAR-ITA)


1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 โครงสร้างหน่วยงาน
1.2 ข้อมูลผู้บริหารรวมถึงอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ
1.3 ที่อยู่หน่วยงาน
1.4 ระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ที่ควรใช้
1.5 คู่มือการปฏิบัติงานบุคลากรสำนักวิทยบริการ
1.6 รายงานประจำปี 2565
1.7 คู่มือการประเมิน ITA 2564
1.8 ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน
1.9 ช่องทางการสอบถาม ข้อสงสัย ผ่านระบบออนไลน์
        1. Facebook
        2. Line official
        3. ข้อเสนอแนะผ่าน Google Form

2. ข้อมูลการบริหารงานของหน่วยงาน

2.1 แผนการดำเนินงานประจำปี/กิจกรรมต่าง ๆ
        2.1.1 แผนกลยุทธ์ สำนักวิทยบริการ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2566-2570
        2.1.2 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
2.2 รายงานการกำกับ/ติดตามรอบ 6 เดือน
2.3 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
2.4 คู่มือให้บริการประชาชน
2.5 สถิติการดำเนินงานการให้บริการของหน่วยงาน
        2.5.1 การบริการห้องสมุด
        2.5.2 การบริการฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา
2.6 ผลสำรวจความพึงพอใจของการให้บริการของหน่วยงาน
        2.6.1 ความพึงพอใจการบริการทรัพยากรสารสนเทศ (ห้องสมุด)
        2.6.2 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจการบริการเทคโนโลยีทางการศึกษา

3. ข้อมูลด้านบริหารการเงินของหน่วยงาน

3.1 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
3.2 รายงานผลตามแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. 2566
3.3 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
3.4 แผนการจัดซื้อ/จ้าง พัสดุ ตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างปี 2566
3.5 ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามพรบ.การจัดซื้อจัดจ้าง 2566
3.6 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือนตามแบบ สขร.1

4. การบริหารงานบุคคลของหน่วยงาน

4.1 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
4.2 การดำเนินงานตามนโยบาย
4.3 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาบุคลากรที่หน่วยงานจัดทำขึ้น
        4.3.1 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร
        4.3.2 การดำเนินการเกี่ยวกับความซื่อสัตย์และจริยธรรมของบุคลากร
        4.3.3 คำสั่งแต่งตั้งกรรมการควบคุมจรรยาบรรณ สำนักวิทยบริการ
4.4 รายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปี
       4.5 รายงานผลการเข้าร่วมประชุมอบรมสัมมนาศึกษาดูงานประจำปี

5. การป้องกันทุจริต

5.1 เจตจำนงสุจริตผู้บริหาร
       5.1.1 ประกาศมหาวิทยาลัยฯ
       5.1.2 ประกาศสำนักวิทยบริการฯ
5.2 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
        5.2.1 แผนการปรับปรุงควบคุมภายในปีงบประมาณ 2566
        5.2.2 แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต

        5.2.3 แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
5.3 ผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันปราบปรามการทุจริต ไตรมาส 2
5.4 รายงานผลการดำเนินการป้องกันทุจริตประจำปี (ขั้นตอนการเสนอซื้อ จ้าง)