หน่วยงานภายในและบุคลากร


นางจุรีวรรณ สายสมาน

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานเลขานุการ

โทร. 3144

chureewan.s@ubu.ac.th

นางสาวมณีวรรณ สาระไทย

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ

งานสารบรรณ

โทร. 1804

maneewan.s@ubu.ac.th


นางศิมาพร กาเผือกงาม

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ

งานสารบรรณ

โทร. 1803

simaporn.k@ubu.ac.th

 

นางสาวจีรภา แดงทน

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

งานการเงิน

โทร. 1806

jirapa.d@ubu.ac.th


นางสาวอภิญญา กลิ่นบัว

ผู้ปฏิบัติงานบริหารชำนาญงาน

งานการเงิน

โทร. 1819

apinya.k@ubu.ac.th


นางวิยะดา ธนสรรวนิช

นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ

งานพัสดุ

โทร. 3140

viyada.t@ubu.ac.th


นางนันทา กิจแสวง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ

งานพัสดุ

โทร. 3140

nunta.k@ubu.ac.th


นายพัสกร อยู่สอน

ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน

งานพัสดุ

โทร. 1808

patsakorn.y@ubu.ac.th


นางสาวพิมใจ คำฝอย

ผู้ปฏิบัติงานบริหารชำนาญงาน

งานพัสดุ

โทร. 1807

pimjai.k@ubu.ac.th


นางสาวขนิษฐา จูมลี

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

งานแผน งบประมาณ และสารสนเทศ

โทร. 1802

kanistha.j@ubu.ac.th