ห้องการเรียนรู้สารสนเทศ

สำนักวิทยบริการมีคอมพิวเตอร์สำหรับให้บริการสืบค้นข้อมูลและเรียนรู้สารสนเทศ สถานที่ให้บริการ อาคารสารสนเทศ ชั้น 2