การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงาน สำนักวิทยบริการ ประจำปี 2564 (OAR-ITA)


1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 โครงสร้างหน่วยงาน
1.2 ข้อมูลผู้บริหารรวมถึงอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ
1.3 ที่อยู่หน่วยงาน
1.4 ระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ที่ควรใช้
1.5 คู่มือการปฏิบัติงานบุคลากรสำนักวิทยบริการ
1.6 รายงานประจำปี 2563
1.7 คู่มือการประเมิน ITA 2564
1.8 ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน
1.9 ช่องทางการสอบถาม ข้อสงสัย ผ่านระบบออนไลน์
        1. สายตรงผู้บริหาร
        2. ถาม-ตอบบรรณารักษ์
        ตัวอย่างถาม-ตอบ :        
        3. ข้อเสนอแนะ/แนะนำการให้บริการห้องสมุด
        4. Facebook         ตัวอย่างข้อเสนอแนะ :

2. ข้อมูลการบริหารงานของหน่วยงาน

2.1 แผนการดำเนินงานประจำปี/กิจกรรมต่าง ๆ
        2.1.1 แผนยุทธศาสตร์สำนักวิทยบริการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2567
        2.1.2 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
2.2 รายงานการกำกับ/ติดตามรอบ 6 เดือน
2.3 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
2.4 คู่มือให้บริการประชาชน
2.5 สถิติการดำเนินงานการให้บริการของหน่วยงาน
        2.5.1 การบริการห้องสมุด
        2.5.2 การบริการฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา
2.6 ผลสำรวจความพึงพอใจของการให้บริการของหน่วยงาน
        2.6.1 ความพึงพอใจการบริการทรัพยากรสารสนเทศ (ห้องสมุด)
        2.6.2 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจการบริการเทคโนโลยีทางการศึกษา

3. ข้อมูลด้านบริหารการเงินของหน่วยงาน

3.1 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
3.2 รายงานผลตามแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. 2564
3.3 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
3.4 แผนการจัดซื้อ/จ้าง พัสดุ ตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างปี 2564
3.5 ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามพรบ.การจัดซื้อจัดจ้าง 2564
3.6 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือนตามแบบ สขร.1

4. การบริหารงานบุคคลของหน่วยงาน

4.1 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
4.2 การดำเนินงานตามนโยบาย
4.3 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาบุคลากรที่หน่วยงานจัดทำขึ้น
        4.3.1 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร
        4.3.2 การดำเนินการเกี่ยวกับความซื่อสัตย์และจริยธรรมของบุคลากร
        4.3.3 คำสั่งแต่งตั้งกรรมการควบคุมจรรยาบรรณ สำนักวิทยบริการ
4.4 รายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปี
4.5 รายงานผลการเข้าร่วมประชุมอบรมสัมมนาศึกษาดูงานประจำปี

5. การป้องกันทุจริต

5.1 เจตจำนงสุจริตผู้บริหาร
5.2 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
        5.2.1 แผนการปรับปรุงควบคุมภายในปีงบประมาณ 2564
        5.2.2 แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต

        5.2.3 แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
5.3 ผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันปราบปรามการทุจริต ไตรมาส 2
5.4 รายงานผลการดำเนินการป้องกันทุจริตประจำปี