4.1  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   4.2  การดำเนินงานตามนโยบาย
   4.3  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาบุคลากรที่หน่วยงานจัดทำขึ้น
           1  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร
           2  การดำเนินการเกี่ยวกับความซื่อสัตย์และจริยธรรมของบุคลากร
           3  คำสั่งแต่งตั้งกรรมการควบคุมจรรยาบรรณ  สำนักวิทยบริการ
   4.4  รายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปี
  5.1  เจตจำนงสุจริตผู้บริหาร
  5.2  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
  5.3  รายงานผลกำกับ/ติดตามการดำเนินการป้องกันทุจริตรอบ 6 เดือน
  5.4  รายงานผลการดำเนินการป้องกันทุจริตประจำปี