Sun 10 Dec 2023

ว่าง
จองแล้ว
กำลังใช้งาน/หมดเวลาจอง

Edutainment 01

ห้อง Edutainment ชั้น 1 อาคาร สารสนเทศ


TV LCD ขนาด 55 นิ้ว PS4 Netflix

10:30-13:30
อิสระ ตะวังทัน
13:30-16:30
วีรภัทรา นราทอง
16:30-18:30
เด่นนภา พิมพ์ทอง

Edutainment 02

ห้อง Edutainment ชั้น 1 อาคาร สารสนเทศ


TV LCD ขนาด 55 นิ้ว PS4 Netflix

10:30-13:30
วีรวัฒน์ กันศัตรู
13:30-16:30
ศศิกานต์ อุทธาเครือ

Edutainment 03

ห้อง Edutainment ชั้น 1 อาคาร สารสนเทศ


TV LCD ขนาด 43 นิ้ว PS4 Netflix

10:30-13:30
ธีรภัทร คำหอม
13:30-16:30
จักรพรรดิ เจาะจง
16:30-18:30
ภคภพ ใจกล้า

Edutainment 04

ห้อง Edutainment ชั้น 1 อาคาร สารสนเทศ


TV LCD ขนาด 55 นิ้ว Netflix

13:30-16:30
ภาณุพงศ์ สะสันติ
16:30-18:30
พิยดา พุฒดี

Edutainment 05

ห้อง Edutainment ชั้น 1 อาคาร สารสนเทศ


TV LCD ขนาด 55 นิ้ว Netflix

13:30-16:30
วรินธร ตันหยี
16:30-18:30
ทิพวรรณ์ สุริโย

Edutainment 06

ห้อง Edutainment ชั้น 1 อาคาร สารสนเทศ


TV LCD ขนาด 55 นิ้ว Netflix

10:30-13:30
กันตภณ เกียรติมงคล
13:30-16:30
วรัทญา จูมทอง

Edutainment 07

ห้อง สื่อโสตทัศนวัสดุ ชั้น 3 อาคาร สารสนเทศ


TV LCD ขนาด 55 นิ้ว Netflix

10:30-13:30
กัณฐิกา พิมมาศ
13:30-16:30
เจษฎากร ถนอมทรัพย์

Edutainment 08

ห้อง สื่อโสตทัศนวัสดุ ชั้น 3 อาคาร สารสนเทศ


TV LCD ขนาด 55 นิ้ว Netflix

10:30-13:30
อังคราภรณ์ พนารินทร์
13:30-16:30
อุไรวรรณ อินทร์ตา