Fri 30 Sep 2022

ว่าง
จองแล้ว
กำลังใช้งาน/หมดเวลาจอง

Edutainment 01

ห้อง Edutainment ชั้น 1 อาคาร สารสนเทศ


TV LCD ขนาด 55 นิ้ว PS4 Netflix

08:30-11:30
ภูวดล เสนาะ
11:30-14:30
นริศรา คำคลัง
14:30-16:30
ชนินทร์ ตะวังทัน
16:30-18:30
ศิริมงคล วรรณศักดิ์
18:30-20:30
วนิดา อุ่นแก้ว
20:30-22:30
ภัทชระภร สักรินทร์

Edutainment 02

ห้อง Edutainment ชั้น 1 อาคาร สารสนเทศ


TV LCD ขนาด 55 นิ้ว PS4 Netflix

11:30-14:30
กฤษวัธน์ วงศ์พินิจ
14:30-16:30
นนทพัทธ์ คนยืน
16:30-18:30
ชินดนัย พิลาวุฒิ
18:30-20:30
บริพัฒน์ พัฒนะราช
20:30-22:30
ภิญญดา ฝ่ายจันทร์

Edutainment 03

ห้อง Edutainment ชั้น 1 อาคาร สารสนเทศ


TV LCD ขนาด 43 นิ้ว PS4 Netflix

11:30-14:30
จักรภัทร มั่นคง
14:30-16:30
เมธิยา ชาประวัง
16:30-18:30
นริศรา แซ่ตั้ง
18:30-20:30
อังคณา บุญโพธิ์
20:30-22:30
สุดารัตน์ ปลื้มจิตร

Edutainment 04

ห้อง Edutainment ชั้น 1 อาคาร สารสนเทศ


TV LCD ขนาด 55 นิ้ว Netflix

08:30-11:30
วิลาสินี ไชยศิริธนวัฒน์
11:30-14:30
กรวิกา ยอดเหลา
14:30-16:30
เจตสิทธิ์ คำศรี
18:30-20:30
เอมอร แสงทอง
20:30-22:30
สิริธาร บับพาน

Edutainment 05

ห้อง Edutainment ชั้น 1 อาคาร สารสนเทศ


TV LCD ขนาด 55 นิ้ว Netflix

14:30-16:30
ศิริลักษณ์ ศิรินัย

Edutainment 06

ห้อง Edutainment ชั้น 1 อาคาร สารสนเทศ


TV LCD ขนาด 55 นิ้ว Netflix

Edutainment 07

ห้อง สื่อโสตทัศนวัสดุ ชั้น 3 อาคาร สารสนเทศ


TV LCD ขนาด 55 นิ้ว Netflix

Edutainment 08

ห้อง สื่อโสตทัศนวัสดุ ชั้น 3 อาคาร สารสนเทศ


TV LCD ขนาด 55 นิ้ว Netflix

11:30-14:30
ปริยาภัทร สายตรง
14:30-16:30
พรชิตา บัวถา