ข้อกำหนดการให้บริการ

  • สามารถจองใช้บริการ 1 คนจองได้ 1 ช่วงเวลาต่อวัน
  • สามารถจองได้ล่วงหน้าไม่เกิน 1 วัน
  • เวลาเปิดให้บริการขึ้นอยู่กับชวงเวลาการเปิดให้บริการของห้องสมุด