การจัดการความรู้

สำนักวิทยบริการ

********

 

 

 

Login Form

     

ภาพจาก : www.google.co.th

 

         ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สำนักวิทยบริการ มีการจัดทำแผนการจัดการความรู้สำนักวิทยบริการ และเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ คณะกรรมการจัดการความรู้ บริการวิชาการ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และการวิจัยครั้งที่ 1/2559 วันที่ 7 ธันวาคม 2559 โดยกำหนดประเด็นความรู้ คือ

ประเด็น        : การเป็นหน่วยงานอัจฉริยะ (Smart office)

วัตถุประสงค์   : สำนักวิทยบริการ มุ่งสู่การใช้เทคโนโลยีเพื่อเชื่อมโยงการทำงาน จัดเก็บ ข้อมูล

                    และประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ

ประโยชน์ที่ได้รับจากประเด็น KM : เพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานของหน่วยงาน

                    ประสิทธิภาพ คือ ลดขั้นตอน ,สะดวก รวดเร็ว ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า  

บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะตามประเด็น : บุคลากรสำนักวิทยบริการ

 และนำเสนอต่อต่อคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการ เพื่อพิจารณาในครั้งที่  6/2559

       จากแผนการจัดการความรู้ บุคลากรได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในการเป็น Smart Office โดย สนง. ดำเนินการเมื่อวันที่ 7 ธค.59  ฝ่ายเทคโนฯ ดำเนินการเมื่อวันที่ 20 ธค.59  ฝ่ายหอสมุด ดำเนินการเมื่อวันที่ 21 ธค.59 โดยมีข้อสรุปร่วมกัน คือ ใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติงานและการบริการ เพื่ออำนวยความสะดวก รวดเร็วในการปฏิบัติงานของบุคลากร และการรับบริการของสำนักวิทยบริการ โดย ข้อมูลมีความถูกต้อง ลดขั้นตอนการรับบริการ และลดการใช้ทรัพยากร และรวบรวมความรู้จากบุคลากร เผยแพร่ใน web blog ของสำนักวิทยบริการ

  แต่ละฝ่าย ได้นำแนวปฏิบัติการเป็น smart office มาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง ซึ่งมีผลการประเมินเปรียบเทียบกับ ประโยชน์ที่ได้รับจากประเด็น KM ของแผนการจัดการความรู้ ที่กำหนดไว้คือ เพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานของหน่วยงาน ซึ่งประสิทธิภาพคือ ลดขั้นตอน สะดวก รวดเร็ว ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า สรุปได้ว่า ผลการนำแนวปฏิบัติมาพัฒนาหน่วยงาน บรรลุตามเป้าสงค์ของแผนการจัดการความรู้ ในการเป็นหน่วยงานอัจฉริยะ smart office


Leave your comments

Post comment as a guest

0

People in this conversation

Load Previous Comments
Joomla Template by Joomla51.com