การจัดการความรู้

สำนักวิทยบริการ

********

 

 

 

Login Form

แผนการจัดการความรู้สำนักวิทยบริการ  ประจำปีงบประมาณ 2560

ประเด็นการจัดการความรู้ วัตถุประสงค์ ประโยชน์ที่ได้รับจากประเด็น KM บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะตามประเด็น
การเป็นหน่วยงานอัจฉริยะ (Smart Office) สำนักวิทยบริการ มุ่งสู่การใช้เทคโนโลยีเพื่อเชื่อมโยงการทำงาน จัดเก็บข้อมูล และประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานของหน่วยงาน คือ ลดขั้นตอน, สะดวก, รวดเร็ว ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า บุคลากรทุกคน
 
 แผนการดำเนินงานการจัดการความรู้  สำนักวิทยบริการ  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560
ลำดับ กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ
1 ประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้  2  ครั้ง/เดือน

ธ.ค.59, ม.ค.60, มี.ค.60,

พ.ค.60, ก.ค.60, ก.ย.60

คณะกก.
2 กำหนดประเด็นความรู้  และกลุ่มเป้าหมายในการจัดการความรู้ ธ.ค.59 คณะกก.
3 จัดทำ Blog ในการรวบรวมความรู้ ธ.ค.59 งานสารสนเทศ
4

แบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้จากบุคลากร  หัวข้อการเป็นหน่วยงานอัจฉริยะ  (Smart Office)

-  สนง.

-  ฝ่ายหอสมุด

-  ฝ่ายเทคโนฯ

 

ธ.ค.59

ม.ค.60

ม.ค.60

 

บุคลากรสนง.

บุคลากรฝ่ายหอสมุด

บุคลากรฝ่ายเทคโนฯ

5 สรุป รวบรวมความรู้ จากบุคลากร หัวข้อ การเป็นหน่วยงานอัจฉริยะ (Smart office) ม.ค.60 เลขานุการ
6 เชิญผู้มีความรู้เรื่อง การเป็นหน่วยงานอัจฉริยะ (Smart office) ให้ความรู้ ม.ค.60 คณะกก.
7 สรุป  รวบรวมความรู้จากบุคลากร  และผู้มีความรู้จากภายนอก  หัวข้อ  การเป็นหน่วยงานอัจฉริยะ  (Smart Office) ม.ค.60 เลขานุการ
8 นำแนวปฏิบัติที่ได้จากการแลกเปลี่ยนความรู้บันทึกใน  Blog ก.พ.60 เลขานุการ
9 นำแนวปฏิบัติมาพัฒนาสำนักวิทยบริการ  เพื่อเป็นหน่วยงานอัจฉริยะ  (Smart Office) ก.พ.-มี.ค.60 บุคลากรสำนักวิทยบริการ
10 ประเมินผล  และนำผลมาปรับปรุง พ.ค.-มิ.ย.60 คณะกก.
 
Attachments:
FileCreatorFile sizeCreatedLast modified
Download this file (km plan.pdf)km plan.pdfขนิษฐา จูมลี258 kB2017-09-13 01:572017-09-13 01:57

Leave your comments

Post comment as a guest

0

People in this conversation

Load Previous Comments
Joomla Template by Joomla51.com