การจัดการความรู้

สำนักวิทยบริการ

********

 

 

 

Login Form

อบรม "การพัฒนาบุคลากรข่ายงาน ห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (Pulinet) สู่ความเป็นเลิศ"

จัดโดย สถาบันพัฒนาทุนมนุษย์  มหาวิทยาลัยทักษิณ

วันที่    ๒๑-๒๓  มีนาคม  ๒๕๖๑
ณ โรงแรมคริสตัล  อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา

*****************************************************
                                                                                                                 นายสุรชัย  ศรีใส
                                                                                    นักวิชาการโสตทัศนศึกษา  ชำนาญการพิเศษ
                                                ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา  สำนักวิทยบริการ  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

1.    ธรรมาภิบาลและการวางแผนเชิงกลยุทธ์

1.1 หลักธรรมาภิบาล (ก.พ.ร.)
         
1. ประสิทธิผล (Effectiveness)

          2. ประสิทธิภาพ (Efficiency)

          3. การมีส่วนร่วม (Participation)

          4. ความโปร่งใส (Transparency)

          5. การตอบสนอง (Responsiveness)

          6 ภาระรับผิดชอบ (Accountability)  

          7. นิติกรรม (Rule of Law)

          8. การกระจายอำนาจ (Decentralization)

          9. ความเสมอภาค (Equity

          10. มุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented)

อ่านต่อ.....

Attachments:
FileCreatorFile sizeCreatedLast modified
Download this file (km-big-1.pdf)อบรมการพัฒนาบุคลากร Pulinet สู่ความเป็นเลิศสุรชัย ศรีใส51 kB2018-06-13 02:502018-06-13 02:52

Leave your comments

Post comment as a guest

0

People in this conversation

Load Previous Comments
Joomla Template by Joomla51.com