การจัดการความรู้

สำนักวิทยบริการ

********

 

 

 

Login Form

 

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักวิทยบริการ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากบุคลากร หัวข้อ "เทคนิคการบริการที่มีประสิทธิภาพ" ณ ห้องบริการ 24 ชั่วโมง สำนักวิทยบริการ 

 

 

 

 

 

Comment (4133) Hits: 29174

     

 

       ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 15/2560 เห็นชอบแผนการจัดการความรู้ สำนักวิทยบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังนี้

 

Attachments:
FileCreatorFile sizeCreatedLast modified
Download this file (kmplan.pdf)KM Planขนิษฐา จูมลี121 kB2017-12-07 02:432017-12-07 02:43
Comment (2987) Hits: 23796

สรุปผลการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.. 2560

การเป็นหน่วยงานอัจฉริยะ Smart Office” สำนักงานเลขานุการ 

 

 

สำนักวิทยบริการ จัดทำแผนการจัดการความรู้ประจำปีงบประมาณ พ.. 2560 คือ การเป็นหน่วยงานอัจฉริยะ Smart Office” วัตถุประสงค์ คือ มุ่งสู่การใช้เทคโนโลยีเพื่อเชื่อมโยงการทำงาน จัดเก็บ ข้อมูล และประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ ประโยชน์ที่ได้รับ เพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานของหน่วยงาน บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะตามประเด็น คือ บุคลากรสำนักวิทยบริการ ทุกคน

          สำนักงานเลขานุการ ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการเป็นหน่วยงานอัจฉริยะ Smart Office ตามแผนการจัดการความรู้ของสำนักวิทยบริการ ในวันที่ 7 ธันวาคม 2559 โดยมีข้อสรุปร่วมกัน ดังนี้

แนวปฏิบัติการเป็น Smart Office : ข้อมูลข่าวสาร ถูกต้อง รวดเร็ว สะดวก

เป้าประสงค์ : ลดการใช้กระดาษ ลดขั้นตอนและระยะเวลาในการแจ้งเวียน ลดการสูญหายของเอกสาร   

 สำนักงานเลขานุการ นำแนวปฏิบัติการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงาน ดังนี้

    - Google Application มาใช้ในการรายงานผลการปฏิบัติงาน การติดตามผลการดำเนินงาน

        - นำ Google Calendar มาใช้ในการแจ้งรับเช็ค การแจ้งข้อมูลไปราชการ วันลา ของบุคลากร และการแจ้งกำหนดการประชุม

    - การแจ้งเวียนเอกสารผ่านทาง E-mail การจัดเก็บเอกสารในระบบบริหารงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของมหาวิทยาลัย 

   - ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านทาง Web site และ social network 

ประโยชน์ที่ได้รับ

1) เกิดความคล่องตัว ความรวดเร็วในการรายงานผลการปฏิบัติงาน

2) ลดขั้นตอนในการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนงานต่าง ๆ

3) ลดการใช้กระดาษในการพิมพ์รายงานผลการปฏิบัติงาน

 

4) ผู้บริหาร ผู้รับผิดชอบทราบความคืบหน้าการดำเนินงานตามแผนงานต่าง ๆ ได้ทุกที่ ทุกเวลาที่มีอินเตอร์เน็ต

          5) ลดระยะเวลาในการประสานให้ผู้ที่ได้รับเช็ค มารับเช็ค

6) ลดขั้นตอนและระยะเวลาในการตรวจสอบว่าผู้บริหาร บุคลากร ท่านใดติดภารกิจ หรือลา กรณีที่ต้องกำหนดการประชุมต่าง ๆ

7) ผู้บริหารและบุคลากรรับทราบข้อมูลการไปราชการและการลาของบุคลากร 

8) ลดการใช้กระดาษในการเชิญประชุม และสำเนาเอกสารการประกอบการประชุม

9) ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถพิมพ์แสดงความคิดเห็นหรือแก้ไขในวาระการประชุม   

          10) ลดการใช้กระดาษในการสำเนาแจ้งเวียนเอกสาร

11) ลดขั้นตอนและระยะเวลาในการสำเนาเอกสาร และแจ้งเวียนบุคลากรกรณีเกี่ยวข้องหลายคน

12) ลดการสูญหาย /หรือหาเอกสารต้นฉบับไม่เจอเพราะสแกนจัดเก็บไฟล์เป็นระบบ โดยแยกเป็นปีของเอกสาร 

          13) ลดการใช้กระดาษในการสำเนาเอกสารติดประกาศ

 

14) ลดขั้นตอนและระยะเวลาในการติดประกาศและโทรแจ้งบุคลากร และฐานข้อมูลสามารถสืบค้นย้อนหลังได้

รายละเอียดขั้นตอนการดำเนินงานตามเอกสารแนบ

 

 

Attachments:
FileCreatorFile sizeCreatedLast modified
Download this file (smart office secret.pdf)smart office secret.pdfขนิษฐา จูมลี2476 kB2017-09-05 06:592017-09-05 06:59
Comment (3014) Hits: 26705

ภาพกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การเป็น  Smart  Office

สำนักงานเลขานุการ วันที่ ธันวาคม 2559 ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา วันที่ 20 ธันวาคม 2559
ฝ่ายหอสมุด วันที่ 21 ธันวาคม 2559


 

Comment (1210) Hits: 45748
Joomla Template by Joomla51.com