การจัดการความรู้

สำนักวิทยบริการ

********

 

 

 

Login Form

Attachments:
FileCreatorFile sizeCreatedLast modified
Download this file (คู่มือการการใช้โปรแกรม Open  Broadcaster Software.pdf)คู่มือการการใช้โปรแกรม Open Broadcaster Software.pdfธวัชชัย พันธ์จำปา371 kB2021-03-08 02:442021-03-08 02:44
Attachments:
FileCreatorFile sizeCreatedLast modified
Download this file (ขั้นตอนและมาตรฐานการปฏิบัติงาน การเงิน สำนักวิทยบริการ.pdf)ขั้นตอนและมาตรฐานการปฏิบัติงาน การเงิน สำนักวิทยบริการ.pdfอุษา ผูกพันธ์3274 kB2019-09-30 06:342019-09-30 06:34
Comment (3730) Hits: 14256

Attachments:
FileCreatorFile sizeCreatedLast modified
Download this file (3.2 manualadmin.pdf)คู่มือผู้ดูแลระบบวริชาวรรณ คำมุลตรี2531 kB2019-09-30 02:462019-10-01 02:14

   

 

   สำนักงานเลขานุการ จัดทำคลังข้อมูล เพื่อจัดเก็บและเผยแพร่ ผลการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ดังนี้

- งานบริหารทั่วไป ประกอบด้วย งานธุรการ งานบุคคล

- งานคลังและพัสดุ ประกอบด้วย งานการเงิน และงานพัสดุ

- งานแผนงบประมาณและสารสนเทศ 

   พัฒนาระบบโดย คุณปุชนีย์ อินทะนา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการ และถ่ายทอดให้กับบุคลากร สำนักงานเลขานุการ เพื่อบันทึกข้อมูลในคลังข้อมูล ตามลิงค์ 

    

 

Attachments:
FileCreatorFile sizeCreatedLast modified
Download this file (maunual.pdf)maunual.pdfขนิษฐา จูมลี428 kB2019-03-21 08:062019-03-21 08:06
Comment (912) Hits: 5291

 

   

   ตามที่สำนักวิทยบริการ กำหนด ประเด็นความรู้  หัวข้อ "การพัฒนาการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ" วัตถุประสงค์ : ปรับปรุง พัฒนา การให้บริการของสำนักวิทยบริการ   

ประโยชน์ที่รับ : ผู้รับบริการมีความพึงพอใจเพิ่มมากขึ้น บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะตามประเด็น : ผู้บริหาร บุคลากรสำนักวิทยบริการ และได้นำแนวปฏิบัติมาปรับปรุง พัฒนาการให้บริการ โดยสรุปผลการดำเนินงาน ดังนี้ 

     **สรุปผลการประเมินตาม วัตถุประสงค์ของประเด็นการจัดการความรู้คือ ปรับปรุง พัฒนา การให้บริการของสำนักวิทยบริการ  ผลการดำเนินงาน ทั้ง 3 ฝ่ายมีการปรับปรุง พัฒนา ด้านบุคลากร สถานที่และอุปกรณ์ตามแผนการดำเนินงาน และมีผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ หลังการปรับปรุงการ ดังนี้

 

-ด้านบุคลากร สำนักงานเลขา อยู่ระหว่างการประเมินความพึงพอใจ / ฝ่ายหอสมุด ระดับความพึงพอใจ เฉลี่ย ระดับ 4.44/ฝ่ายเทคโนฯ เฉลี่ย ระดับ 4.96

-ด้านสถานที่/อุปกรณ์  สำนักงานเลขา อยู่ระหว่างการประเมินความพึงพอใจ / ฝ่ายหอสมุด ระดับความพึงพอใจ เฉลี่ย ระดับ 4.58/ฝ่ายเทคโนฯ เฉลี่ย ระดับ 4.86

**สรุปผลประเมินตาม ประโยชน์ที่ได้รับ ของประเด็นการจัดการความรู้ คือ ผู้รับบริการมีความพึงพอใจเพิ่มมากขึ้น ผลการดำเนินงาน ทั้ง 3 ฝ่ายมีการปรับปรุง พัฒนา การให้บริการตามแผนการดำเนินงานและมีผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ หลังการปรับปรุง ดังนี้

-ด้านการให้บริการ สำนักงานเลขา อยู่ระหว่างการประเมินความพึงพอใจ / ฝ่ายหอสมุด ระดับความพึงพอใจ เฉลี่ย ระดับ 4.57/ฝ่ายเทคโนฯ เฉลี่ย ระดับ 4.85

รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ 

 

 

 

 

Attachments:
FileCreatorFile sizeCreatedLast modified
Download this file (KM Practice.pdf)KM Practice.pdfขนิษฐา จูมลี208 kB2018-09-20 08:382018-09-20 08:38
Comment (2208) Hits: 19106

          จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากร หัวข้อการบริการที่มีประสิทธิภาพ ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 สรุปเทคนิค/แนวปฏิบัติ ด้านการบริการ ดังนี้

1.ด้านบุคลากร

1.1.การแต่งกายสุภาพเรียบร้อย

1.2 พูดจาสุภาพ

1.3 ยิ้มแย้มเป็นกันเอง ไหว้ทั้งก่อนและหลัง

1.4 ตรงต่อเวลา

1.5 ใจเย็น มีเมตตา

1.6 มีความซื่อสัตย์

1.7 มีทัศนคติที่ดี

1.8 พร้อมให้บริการ

1.9 มีความรู้ความเข้าใจ/ทักษะ ในบริบทขององค์กร

1.10 สร้างแบร์น/แอมบาสเดอร์ (พนักงานต้อนรับ)

1.11 บริการตรงจุด

1.12 อบรมการใช้ระบบสารสนเทศสำหรับให้บริการ

1.13 ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง แม่นยำ รวดเร็ว

1.14 ให้คำแนะนำ หรือแก้ไขปัญหาได้

1.15 ให้ความสำคัญกับผู้มารับบริการมากกว่ากระบวนการ

1.16 มีความยืดหยุ่นในการให้บริการ

 

2.ด้านสถานที่/อุปกรณ์

2.1 มีบริการอาหารว่างและเครื่องดื่ม

2.2 พื้นที่ให้บริการสะดวก สะอาด เรียบร้อย และเพียงพอ

2.3 สถานที่ให้บริการเข้าถึงได้ง่าย ไม่ซับซ้อน

2.4 อุปกรณ์มีความพร้อมใช้งาน

2.5 มีปุ่มเรียกเจ้าหน้าที่ผ่าน Application line

2.6 มีระบบแนะนำสำนักวิทยบริการ (Navigator)

 

3.ด้านการบริหารจัดการ

3.1 ระบบ Online

3.2 One stop service

3.3 สร้างแบบสอบถามความต้องการของผู้ใช้บริการ

3.4 ขั้นตอนไม่ยุ่งยากซับซ้อน

3.5 ระบบสืบค้นที่ทันสมัยรวดเร็ว walia Aoto lib

3.6 ลดขั้นตอน

3.7 ช่องทางการบริการ

 

3.8 มีกลุ่มให้คำปรึกษาเฉพาะทางผ่าน Social ซึ่งทำให้ได้รับความสะดวกรวดเร็ว แก้ปัญหาได้ทันท่วงที

 

Attachments:
FileCreatorFile sizeCreatedLast modified
Download this file (km cafe.pdf)km cafe.pdfขนิษฐา จูมลี141 kB2018-04-25 03:252018-04-25 03:25
Comment (2659) Hits: 21931
Joomla Template by Joomla51.com