การจัดการความรู้

สำนักวิทยบริการ

********

 

 

 

Login Form

ความสำคัญของการผลิต  PowerPoint

                                                                                         

                                                          เรียบเรียงโดย...สุรชัย  ศรีใส

                                                                                                         นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

               ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา  สำนักวิทยบริการ  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 

               

               ปัจจุบันการนำเสนอผลงานหรือสินค้า  เป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง  เพื่อให้สินค้าเป็นที่รู้จักของตลาดผู้ซื้อ  รวมไปถึงเรื่องการเรียนการสอน  สื่อที่ใช้นำเสนอให้นักเรียนเข้าใจเนื้อหาได้ง่ายขึ้น  จนบรรลุวัตถุประสงค์การเรียนการสอนนั้น  มีหลายชนิดให้เลือกใช้ในการนำเสนอตามความถนัดและความเหมาะสมของเนื้อหาการเรียนการสอน  เช่น  วีดิทัศน์  แผ่นใส  สไลด์  แผ่นภาพ  แผนภูมิ ฯลฯ  แล้วแต่ผู้ใช้จะเลือกให้เหมาะสมกับเนื้อหา

               โปรแกรมนำเสนอที่ได้รับความนิยมอยู่ในปัจจุบัน  ได้แก่ โปรแกรม PowerPoint  ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่าย  ไม่ยุ่งยาก  รูปแบบการนำเสนอมีสีสันสวยงามความน่าสนใจ  สามารถทำให้ตัวอักษร  และภาพ   เคลื่อนไหวได้  ทำให้งานที่นำเสนอดูมีชีวิตชีวายิ่งขึ้น  เหมาะสำหรับการนำเสนอผลงานในรูปแบบต่างๆ ได้ดี 

PowerPoint เป็นโปรแกรมหนึ่งที่มีประสิทธิภาพในการนำเสนอ  เป็นเครื่องมือสื่อสารระหว่างผู้สอนและผู้เรียนได้เป็นอย่างดี และเป็นการเตรียมความพร้อมอย่างดีของผู้สอน เปรียบ
เสมือนเข็มทิศนำทาง  ให้ผู้สอนสามารถสื่อสารกับผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

               ปัจจุบันมีการนำเสนอผลงานด้วยสื่อที่หลากหลาย  โปรแกรม PowerPoint  เป็นอีกทางเลือกหนึ่ง  ในการผลิตสื่อเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สินค้า  รวมไปถึงการใช้โปรแกรม PowerPoint ผลิตสื่อประกอบการบรรยายเนื้อหาต่างๆ จนได้รับความนิยมอย่างมาก  ในหมู่วิทยากรอาชีพ  ที่ต้องเดินทางไปบรรยายในสถานที่ต่างๆ  อยู่เป็นประจำ   แม้กระทั่งในแวดวงการศึกษา คณาจารย์ ครู นักวิชาการศึกษาก็นิยมใช้โปรแกรมนี้ในการผลิตสื่อการเรียนการสอน  เพราะเป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่าย   สะดวก ประหยัดเวลา และค่าใช้จ่าย มีประสิทธิภาพในการนำเสนอ
              

ความสำคัญด้านการศึกษา
               1. ช่วยเพิ่มคุณภาพในการเรียนการสอน  สื่อการเรียนการสอนที่ผลิตด้วยโปรแกรม  PowerPoint สามารถนำไปประยุกต์ร่วมกับสื่ออื่นๆได้อีกหลายประเภท ทั้งสื่อภาพนิ่ง สื่อภาพเคลื่อนไหว สื่อเสียง หรือที่เรียกว่า สื่อประสม (Multimedia) ทำให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ

               2.   ทำให้การเรียนการสอนสะดวกรวดเร็วกว่าวิธีดั้งเดิม  ประหยัดงบประมาณและเวลา ในการผลิตสื่อการเรียนการสอน

               3. ทำให้เกิดเครือข่ายของความรู้  สื่อการเรียนการสอนที่ผลิตด้วยโปรแกรม PowerPoint สามารถจัดเก็บไว้บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  ผู้เรียนสามารถเข้าไปค้นคว้า  ศึกษาได้อย่างไม่จำกัด  เวลา และสถานที่  ทำให้เกิดคลังความรู้ขนาดมหาศาล และเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัยกว่าเอกสารและตำราทั่วไป  เพราะมีการปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยอยู่เสมอ

               4.  ความสำคัญด้านการถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารความรู้ และการอบรม  งานทุกอย่างจะต้องมีการสื่อสารเพื่อถ่ายทอดข้อมูล  ข่าวสาร  ความรู้ซึ่งกันและกัน  เช่น  การที่ครูสอนนักเรียนจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัยการสื่อสารที่ดีมีคุณภาพ  เพื่อให้การเรียนการสอนบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้

5.  เป็นเครื่องประกันประสิทธิภาพการเรียนการสอน ขั้นตอนการสอนที่ออกแบบไว้  ต้องมีการทดสอบ และการนำไปใช้  เพื่อสร้างความมั่นใจว่า  การดำเนินการสอนตามขั้นตอนที่ออกแบบไว้  ทำให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

6.  เป็นเครื่องมือสื่อสารระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน  เนื้อหาการเรียนการสอนได้ถูกจัดทำในรูปแบบของชุดการสอน  ด้วยโปรแกรม PowerPoint  ผู้สอนคนอื่นสามารถนำไปสอนได้

7.  เป็นเครื่องมือเตรียมความพร้อมระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน  ระบบการสอนที่ถูกออกแบบไว้อย่างสมบูรณ์แล้ว   และได้กำหนดลำดับขั้นตอนต่างๆ  ไว้อย่างดีแล้ว ทำให้ผู้สอน สอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้  จนบรรลุวัตถุประสงค์การเรียนรู้ที่ตั้งไว้

8. เป็นเครื่องมือในการพัฒนาการเรียนการสอน  จากการนำเสนอเนื้อหาต่างๆ ด้วยโปรแกรม PowerPoint  จะมีข้อมูลย้อนกลับ  ทั้งข้อดี และข้อจำกัด  เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงพัฒนาต่อไป

 

ความสำคัญสำหรับผู้ส่งสาร

               1.  ประหยัดแรงงาน  การอธิบายเรื่องราวที่สลับซับซ้อน  เรื่องที่แปลกใหม่  ผู้ฟังจะแปลความตามประสบการณ์ที่ตนเคยมี  ซึ่งอาจแตกต่างกันได้  การนำเสนอด้วย PowerPoint  ช่วยทำให้นามธรรมกลายเป็นรูปธรรม  ทำให้ผู้รับสารเห็นภาพและเข้าใจได้ทันที ไม่จำเป็นต้องอธิบายยืดยาว

               2.  เตรียมการได้ล่วงหน้า  ผู้ส่งสารสามารถเตรียมการผลิต PowerPoint ได้ก่อนการบรรยาย  มีเวลาที่จะแสวงหาภาพที่สื่อความหมายได้ชัดเจน  สามารถแก้ไข  ตรวจสอบ และทดลองใช้ เพื่อให้การนำไปใช้มีประสิทธิภาพ

               3. ประหยัดเวลา  ไม่จำเป็นต้องวาดภาพประกอบคำบรรยายในขณะนั้น  สามารถใช้ PowerPoint ที่เตรียมไว้เป็นอย่างดีแล้วได้เลย

               4. ผู้ใช้เกิดความมั่นใจ  ว่าสามารถสื่อความหมายกับผู้รับสารได้ ตามเทคนิคและความต้องการ ทำให้ผู้ส่งและผู้รับสารหันหน้าเข้าหากันได้ตลอดเวลา และผู้ส่งสารสามารถประเมินผลการส่งสารด้วยการสังเกต  หรือดูปฏิกิริยาย้อนกลับได้ตลอดเวลา

 

ความสำคัญสำหรับผู้รับสาร

               1.    ช่วยทำให้ผู้รับสารหรือผู้ฟังเกิดความสนใจมากขึ้น

               2.  ช่วยทำให้ผู้รับสารรับข้อมูลข่าวสารได้มากขึ้น  เมื่อเปรียบเทียบกับการฟังการบรรยายเพียงอย่างเดียว

               3.  ช่วยทำให้ผู้รับสาร  เข้าใจเรื่องราวได้เร็วขึ้น  จดจำและบันทึกข้อมูลต่างๆ ได้มากกว่าการบรรยายเพียงอย่างเดียว

               4.  ช่วยทำให้เข้าใจเรื่องราวที่ยุ่งยาก  สลับซับซ้อนได้ง่ายขึ้น

              5. สามารถย่อสิ่งที่ใหญ่มากให้เล็กลง  เช่น  เครื่องบิน  รถไฟ  และขยายสิ่งที่เล็กมาก  เช่น มด  แมลงวัน  ให้มีขนาดใหญ่ขึ้น  การย่อหรือการขยายนี้  จะทำให้ได้ภาพในขนาดที่เหมาะสมกับการนำไปใช้ประกอบการบรรยายและสามารถสร้างภาพที่ไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าได้

สรุป
              
PowerPoint ถึงจะเป็นโปรแกรมที่มีประสิทธิภาพในการนำเสนอ ก็ย่อมมีข้อจำกัดบ้างเป็นธรรมดา  จึงควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับเนื้อหา จึงจะเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดในการสื่อสาร  สิ่งสำคัญ คือ ผู้ใช้ต้องมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาที่จะบรรยายเป็นอย่างดี  จึงจะสามารถส่งสารไปถึงผู้รับสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ  โปรแกรม PowerPoint เป็นเพียงเครื่องมืออย่างหนึ่ง  ที่ให้มนุษย์ใช้ติดต่อสื่อสาร  รวมถึงความตั้งใจจริงของผู้ส่งสารที่จะถ่ายทอดความรู้  และผู้รับสารก็มีความพร้อมที่จะเรียนรู้จากสาร   การสื่อสารนั้นจึงจะประสบผลสำเร็จ

************************************************************

 

เอกสารอ้างอิง

 

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. (2549). เอกสารการสอนชุดวิชาเทคโนโลยีและ 
               สื่อสารการศึกษา หน่วยที่ 1-7.
กรุงเทพฯ
: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. (2549). เอกสารการสอนชุดวิชาเทคโนโลยีและ 
               สื่อสารการศึกษา หน่วยที่ 8-15.
กรุงเทพฯ
: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.              

 

สำนักเทคโนโลยีทางการศึกษา  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช . (2536). เทคนิคการผลิตและการนำเสนอแผ่น
               ภาพโปร่งใส.
กรุงเทพฯ
: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

Leave your comments

Post comment as a guest

0

People in this conversation

Load Previous Comments
Joomla Template by Joomla51.com