การจัดการความรู้

สำนักวิทยบริการ

********

 

 

 

Login Form

บทนำ

สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้มีการเปิดให้บริการ 24 ชั่วโมงแก่ผู้ใช้บริการ ในช่วงสอบกลางภาคการศึกษาและช่วงสอบปลายภาคการศึกษา โดยความร่วมมือกับสภานักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตั้งแต่ปีการศึกษา 2559-2560 โดยใช้พื้นที่ ชั้น 2 อาคารข้อมูลท้องถิ่น เป็นสถานที่เปิดให้บริการ มีการบริหารจัดการโดยใช้คณะกรรมการสภานักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกับพนักงานรักษาความปลอดภัยประจำสำนักวิทยบริการเพื่อดูแลความเรียบร้อยและอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ แก่ผู้ใช้บริการ

เนื้อหา

จากการให้บริการที่ผ่านมา สำนักวิทยบริการได้เก็บรวบรวมข้อมูลความพึงพอใจจากผู้ใช้บริการพื้นที่ 24 ชม. ในช่วงการสอบปลายภาคการศึกษาที่ 1/2560 ด้วยแบบสอบถามออนไลน์ มี่ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งมด 16 คน โดยแบ่งความพึงพอใจเป็น 5 ด้าน ได้แก่ 1. ความเหมาะสมของสถานที่ (ความพึงพอใจ 3.81 ระดับ ปานกลาง) 2. ด้านความปลอดภัย (ความพึงพอใจ 3.44ระดับ ปานกลาง) 3. ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ (ความพึงพอใจ 3.56 ระดับดี) 4. ด้านความเหมาะสมของระยะเวลา (ความพึงพอใจ 3.69 ระดับดี) 5. ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก (ความพึงพอใจ 3.69 ระดับ ดี) ความพึงพอใจในภาพรวม 3.64 ระดับดี มีข้อเสนอแนะ 2 เรื่องคือ ควรมีที่เก็บของไว้ให้สำหรับคนที่ลืมของไว้ในห้องสมุด 2. .อยากให้เปิดบริการตลอด ไม่ใช่เปิดแค่ช่วงสอบ บางครั้งช่วงสอบอาจไม่เปิดก็มี แนวทางแก้ไขปัญหาคือ 1.จัดล้อกเกอร์สำหรับฝากของไว้ที่ด้านหน้า 2. อยู่ระหว่างการปรับปรุงพื้นที่ชั้น 2 อาคารข้อมูลท้องถิ่นเพื่อเป็นพื้นที่ Co-Working Space ซึ่งจะสามารถรองรับการเปิดเป็นที่ให้บริการ 24 ชม.ได้ตลอด

                ทั้งนี้จากการได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างข่ายงานห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา แห่งประเทศไทย ได้รับการชื่นชมว่าเป็นแนวปฏิบัติที่ดีในการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย คือ สภานักศึกษาได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการให้บริการ 24 ชม. และมีหลาย ๆ หน่วยงาน/สถาบันจะได้นำไปเป้นแนวปฏิบัติในการเปิดให้บริการ 24 ชม.ของหน่วยงาน/สถาบันต่อไป

Leave your comments

Post comment as a guest

0

People in this conversation

Load Previous Comments
Joomla Template by Joomla51.com