การจัดการความรู้

สำนักวิทยบริการ

********

 

 

 

Login Form

จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบรรณารักษ์ ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดคณะ และสำนักวิทยบริการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  สามารถสรุปแนวปฏิบัติที่ดี แบ่งเป็นประเด็นต่าง ๆ ดังนี้

1.  การให้บริการยืม-คืน ทรัพยากรสารสนเทศ พบปัญหาส่วนใหญ่ที่พบคือ 

1.1  นักศึกษาหรือสมาชิกที่มาใช้บริการไม่พกบัตรนักศึกษาเพื่อยืนยันตัวตน

แนวปฏิบัติที่ดี

-  ให้นักศึกษาที่ต้องการยืมทรัพยากรสารนเทศแต่ไม่พกบัตรไปหาสมาชิกห้องสมุดที่มีบัตรสมาชิกมายืมแทน ทั้งนี้ ผู้ที่มายืมให้ต้องรับผิดชอบในทรัพยากรสารนิเทศนั้น ๆ

-  ให้นักศึกษาหรือสมาชิกที่ต้องการยืมทรัพยากรสารสนเทศแต่ไม่ได้พกบัตรยืนยันตนเองด้วยการกรอกรหัสนักศึกษาหรือรหัสสมาชิกในระบบ และให้เจ้าหน้าที่ที่ให้บริการยืมคืนตรวจสอบกับรูปถ่ายในฐานข้อมูลอีกครั้งว่าตรงกันหรือไม่

1.2  การต่ออายุสมาชิกที่สำนักวิทยบริการเพียงจุดเดียว 

แนวปฏิบัติที่ดี 

เปิดสิทธิ์ให้เจ้าหน้าที่ห้องสมุดต่ออายุสมาชิกให้นักศึกษาของคณะตนเองได้ ทั้งนี้ ต้องมีการอัพเดทข้อมูลสมาชิก เช่น E-mail Address และ หมายเลขโทรศัพท์ พร้อมระบุในช่องหมายเหตุให้ทราบด้วยว่าการต่ออายุภาคการศึกษาที่เท่าไร ปีการศึกษาใด ใครเป็นผู้ต่ออายุสมาชิก ในส่วนของการสมัครสมาชิกห้องสมุด ให้ผู้ใช้บริการมาสมัครสมาชิกที่สำนักวิทยบริการเพียงจุดเดียว

1.3  การคืนทรัพยากรสารสนเทศ ต้องการให้คืนได้ทุกจุด ทุกคณะ

แนวปฏิบัติที่ดี

ให้นำประเด็นหารือที่ประชุมคณะกรรมการประจำสำนัก เนื่องจากปัญหาคืองานสารบรรณของแต่ละคณะไม่ยอมรับส่งทรัพยากรสารสนเทศ และให้ผู้ใช้บริการนำส่งยังห้องสมุดเจ้าของทรัพยากรด้วยตัวเอง ยืมที่ไหนส่งที่นั่น

 

2.  การให้บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า ปัญหาที่พบคือ

2.1  เว็บไซต์สำนักวิทยบริการล่ม ทำให้ไม่สามารถสืบค้น Web OPAC ได้

แนวปฏิบัติที่ดี

-  ใช้ระบบในการสืบค้นหรือหากระบบล่มด้วยให้ใช้เว็บไซต์ของห้องสมุดมหาวิทยาลัยอื่น ๆ เพื่อ

สืบค้นทรัพยากรและเทียบเคียงเลขเรียกหนังสือเพื่อเป็นแนวทางในการหาหนังสือเล่มที่ใช่หรือใกล้เคียงที่สุด

 

3.  บริการหรือเทคโนโลยีใหม่ ๆ

3.1  นางสาวนุจรินทร์  ภูธา ตำแหน่ง บรรณารักษ์ ระดับ ชำนาญการพิเศษ สำนักวิทยบริการ แจ้งเพื่อทราบ การให้บริการยืมระหว่างห้องสมุดผ่านเครือข่าย PULINET (EDS)

3.2  การรับชำระค่าปรับค้างส่งหนังสือ สำนักวิทยบริการ แจ้งเพื่อทราบว่า ในอนาคตอันใกล้ มหาวิทยาลัยจะมีการให้บริการชำระเงินผ่านระบบบัตรเครดิต 

3.3  คณะวิศวกรรมศาสตร์ แจ้งที่ประชุมเพื่อทราบถึงการบริการพิมพ์เอกสาร (ปริ้น) ด้วยตัวเองโดยใช้ระบบหยอดเหรียญ 

3.4  คณะเภสัชศาสตร์ แจ้งเพื่อทราบว่าคณะเภสัชศาสตร์ มีบริการสแกนเอกสาร โดยผู้ใช้บริการสามารถสแกนและส่งเมล์ข้อมูลที่สแกนได้โดยสามารถทำได้ด้วยตนเอง 

 

4.  ปัญหาในการให้บริการ

4.1  การยืมหนังสือ กรณีการยืมต่อออนไลน์ ซึ่งผู้ใช้บริการหนังสือค้างส่ง จำนวน 1 เล่ม  แต่ทำให้ไม่สามารถยืมต่อออนไลน์ได้ โดยระบบจะล็อคการยืมต่อของเล่มอื่นๆ ด้วย

4.2  ระบบ Walai AutoLIB ยังไม่เสถียร หลุดบ่อย  และการประมวลผลล่าช้า ทำให้ผู้ใช้บริการต้องเสียเวลาในการใช้

บริการนาน

Leave your comments

Post comment as a guest

0

People in this conversation

Load Previous Comments
Joomla Template by Joomla51.com