การจัดการความรู้

สำนักวิทยบริการ

********

 

 

 

Login Form

สรุปผลการดำเนินงาน Smart Office  หอสมุด สำนักวิทยบริการ ปีงบประมาณ 2560

นางสาวมะลิวัลย์  สินน้อย
บรรณารักษ์ ชำนาญการพิเศษ
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายหอสมุด

     การจัดการความรู้ (KM) สำนักวิทยบริการ ได้จัดทำแผนการจัดการความรู้ประจำปีงบประมาณ 2560 คือ “การเป็นหน่วยงานอัจฉริยะ Smart Office” วัตถุประสงค์ คือ มุ่งสู่การใช้เทคโนโลยีเพื่อเชื่อมโยงการทำงาน จัดเก็บข้อมูล และประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ ประโยชน์ที่ได้รับ เพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานของหน่วยงาน โดย ลดขั้นตอน สะดวก รวดเร็ว ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า

     ฝ่ายหอสมุด  ได้ดำเนินการตามนโยบาย Smart Office  โดยมีแนวปฏิบัติการเป็น smart office โดยการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงาน และอำนวยความสะดวกต่อผู้รับบริการ เป้าประสงค์ คือ ลดการใช้ทรัพยากร ลดขั้นตอนในการรับบริการ และให้สะดวกรวดเร็วต่อผู้ใช้บริการ

 

     ฝ่ายหอสมุด  มีการประชุมวางแผนเพื่อหารือถึงแนวทางปฏิบัติดังกล่าว  โดยได้สรุปเป็นหัวข้อในการลดขั้นตอนในการปฏิบัติเพื่อหาแนวทางการดำเนินงาน  Smart Office  สรุปได้ดังนี้

 

ประโยชน์ที่จะได้รับคือกระบวนการในการให้บริการของฝ่ายหอสมุดทำให้งานสะดวกรวดเร็ว มีประสิทธิภาพในการให้บริการ

     จากการดำเนินงานโดยการลดขั้นตอนที่กล่าวมาทั้งหมดนี้  ฝ่ายหอสมุดได้ดำเนินการตามนโยบายของคณะกรรมการ การจัดการความรู้ (KM) สำนักวิทยบริการ “การเป็นหน่วยงานอัจฉริยะ Smart Office”  ซึ่งสอดคล้องกับแนวปฏิบัติการเป็น smart office ของฝ่ายหอสมุด คือ ใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน และอำนวยความสะดวกต่อผู้รับบริการ  โดยมีเป้าประสงค์  คือ ลดการใช้ทรัพยากร ลดขั้นตอนในการรับบริการ  เพื่อพัฒนาการให้บริการ และการบริหารจัดการในฝ่ายหอสมุด ให้มีความสะดวก รวดเร็ว ประหยัดและลดต้นทุน นำมาซึ่งประสิทธิภาพและประสิทธิผล และสร้างเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้กับสำนักวิทยบริการ

Leave your comments

Post comment as a guest

0

People in this conversation

Load Previous Comments
Joomla Template by Joomla51.com