การจัดการความรู้

สำนักวิทยบริการ

********

 

 

 

Login Form

การเขียนเอกสารอ้างอิง

 การอ้างอิงเอกสารสำหรับการเขียนงานบทความ วิจัย และวิทยานิพนธ์ เพื่อให้ทราบแหล่งที่มาของเอกสารว่าน่าเชื่อถือมากน้อยเพียงใดและเป็นการให้เกียรติแก่เจ้าของผลงานชิ้นนั้นๆ  ซึ่งรูปแบบในการใช้อ้างอิงมีหลายรูปแบบแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสถาบันแต่ละสถาบันจะกำหนดรูปแบบในการเขียนอ้างอิง ณ ที่นี้ขอนำเสนอการเขียนอ้างอิงในรูปแบบ APA edition ที่ 6 และรูปแบบของ MLA

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากคู่มือการเขียนเอกสารอ้างอิง

Attachments:
FileCreatorFile sizeCreatedLast modified
Download this file (doc-1.pdf)คู่มือการเขียนเอกสารอ้างอิงมะลิวัลย์ สินน้อย456 kB2017-07-03 09:122017-07-03 09:43

Leave your comments

Post comment as a guest

0

People in this conversation

Load Previous Comments
 • Expert Java assignment help. Experienced coders. Timely delivery. Guaranteed results. Get top grades. Contact now for affordable assistance. Confidential and reliable service.

  0 Like Short URL:
 • Guest - timothyferriss

  การเขียนเอกสารอ้างอิงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับงานเขียนวิชาการทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นบทความ วิจัย หรือวิทยานิพนธ์ การอ้างอิงเอกสารช่วยให้ผู้อ่านทราบแหล่งที่มาของข้อมูลว่าน่าเชื่อถือมากน้อยเพียงใด และเป็นการให้เกียรติแก่เจ้าของผลงานชิ้นนั้นๆ NBA Grid

  0 Like Short URL:
 • Everything from single-celled amoebae to complex human beings can be the subject of scientific inquiry. Tissue and organ development are both covered. It is the first theory to explain how animals, which are also primates, evolved into humans, who are both intelligent and obedient. If you need indeed a surface understanding of the basics of science, you wish to commit a awesome deal of time and effort to each of the many assorted topic areas.
  Getting outside assistance with biology homework is a great option for students who are struggling to complete the course's requirements on their own. Students spend a lot of time on homework, which require them to gather data from textbooks, the internet, and the library, incorporate their own thought processes, and submit them for detailed grading. It repeats public knowledge rather than writing something new. In order to save time and come up with fresh ideas, students need to ask "Take My Online Biology Class" to online class helpers.

  0 Like Short URL:
 • Guest - james joseph

  As a student in Kuwait, facing the demands of academic life can be challenging. From complex assignments to tight deadlines, it's not uncommon to feel overwhelmed. This is where online assignment help services come into play, offering a lifeline to students seeking assistance. In this comprehensive guide, we'll explore the landscape of Online Assignment Help in Kuwait, providing valuable insights to help you make informed choices.

  0 Like Short URL:
 • If you're overwhelmed with your online class and wondering, "Can I hire someone to take my online class?" – the answer is yes! Many reputable online education services offer professional assistance. Hiring an experienced tutor or academic helper can ease your workload, ensure better grades, and give you more time to focus on other priorities.

  0 Like Short URL:
 • Guest - Noah Brown

  This post highlights the immaculate grid importance of referencing in academic writing and research. It emphasizes the need to assess the reliability of sources and acknowledge the original authors. It also mentions that different institutions may have different reference formats, and provides examples of APA edition 6 and MLA formats. To gain more insights, the post suggests referring to the reference writing guide.

  0 Like Short URL:
 • Exceptional work on your Java assignment! Crafting programming assignments requires precision and attention to detail; your dedication shines through. When the intricacies of Java programming become overwhelming, turning to professional assistance, like Java assignment help services, is a strategic decision demonstrating your commitment to achieving excellence in your coding tasks. Keep up the great work!

  0 Like Short URL:
 • Nice article. I haven't read anything like this in a very long time. Although I frequently encounter the sophisticated use of terminology when I provide students with Assignment Help such as management assignment help.

  0 Like Short URL:
 • Guest - David Kerr

  Electrical engineering is a vast and complex field that covers everything from power systems and electronics to communications and control systems. With such a broad scope, electrical engineering assignments can be challenging for students. This is where electrical engineering assignment help comes in. Online tutors and writers with expertise in electrical engineering subjects can provide invaluable assistance to students struggling with their assignments. Whether you need help understanding concepts and theories or advice on how to structure and write technical reports, electrical engineering assignment experts can offer customized guidance and support. Their experience with similar assignments means they understand the common pitfalls and can help you avoid them. So if you're feeling overwhelmed by an upcoming electrical engineering assignment, don't hesitate to seek out professional assignment help online.

  0 Like Short URL:
 • Guest - do my online class for me

  If you're overwhelmed with your online class and considering seeking assistance, hire someone to take my online class could be a viable option. Entrusting professionals with the workload ensures timely submissions and quality performance. Reliable online platforms offer academic support, allowing you to focus on other priorities. However, it's essential to choose reputable services to guarantee ethical and efficient assistance. Before opting for this route, carefully research and select a trustworthy service provider to ensure your academic success without compromising integrity.

  0 Like Short URL:
Joomla Template by Joomla51.com