การจัดการความรู้

สำนักวิทยบริการ

********

 

 

 

Login Form

          จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากร หัวข้อการบริการที่มีประสิทธิภาพ ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 สรุปเทคนิค/แนวปฏิบัติ ด้านการบริการ ดังนี้

1.ด้านบุคลากร

1.1.การแต่งกายสุภาพเรียบร้อย

1.2 พูดจาสุภาพ

1.3 ยิ้มแย้มเป็นกันเอง ไหว้ทั้งก่อนและหลัง

1.4 ตรงต่อเวลา

1.5 ใจเย็น มีเมตตา

1.6 มีความซื่อสัตย์

1.7 มีทัศนคติที่ดี

1.8 พร้อมให้บริการ

1.9 มีความรู้ความเข้าใจ/ทักษะ ในบริบทขององค์กร

1.10 สร้างแบร์น/แอมบาสเดอร์ (พนักงานต้อนรับ)

1.11 บริการตรงจุด

1.12 อบรมการใช้ระบบสารสนเทศสำหรับให้บริการ

1.13 ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง แม่นยำ รวดเร็ว

1.14 ให้คำแนะนำ หรือแก้ไขปัญหาได้

1.15 ให้ความสำคัญกับผู้มารับบริการมากกว่ากระบวนการ

1.16 มีความยืดหยุ่นในการให้บริการ

 

2.ด้านสถานที่/อุปกรณ์

2.1 มีบริการอาหารว่างและเครื่องดื่ม

2.2 พื้นที่ให้บริการสะดวก สะอาด เรียบร้อย และเพียงพอ

2.3 สถานที่ให้บริการเข้าถึงได้ง่าย ไม่ซับซ้อน

2.4 อุปกรณ์มีความพร้อมใช้งาน

2.5 มีปุ่มเรียกเจ้าหน้าที่ผ่าน Application line

2.6 มีระบบแนะนำสำนักวิทยบริการ (Navigator)

 

3.ด้านการบริหารจัดการ

3.1 ระบบ Online

3.2 One stop service

3.3 สร้างแบบสอบถามความต้องการของผู้ใช้บริการ

3.4 ขั้นตอนไม่ยุ่งยากซับซ้อน

3.5 ระบบสืบค้นที่ทันสมัยรวดเร็ว walia Aoto lib

3.6 ลดขั้นตอน

3.7 ช่องทางการบริการ

 

3.8 มีกลุ่มให้คำปรึกษาเฉพาะทางผ่าน Social ซึ่งทำให้ได้รับความสะดวกรวดเร็ว แก้ปัญหาได้ทันท่วงที

 

Attachments:
FileCreatorFile sizeCreatedLast modified
Download this file (km cafe.pdf)km cafe.pdfขนิษฐา จูมลี141 kB2018-04-25 03:252018-04-25 03:25
Comment (2659) Hits: 21713

 

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักวิทยบริการ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากบุคลากร หัวข้อ "เทคนิคการบริการที่มีประสิทธิภาพ" ณ ห้องบริการ 24 ชั่วโมง สำนักวิทยบริการ 

 

 

 

 

 

Comment (4133) Hits: 29174

     

 

       ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 15/2560 เห็นชอบแผนการจัดการความรู้ สำนักวิทยบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังนี้

 

Attachments:
FileCreatorFile sizeCreatedLast modified
Download this file (kmplan.pdf)KM Planขนิษฐา จูมลี121 kB2017-12-07 02:432017-12-07 02:43
Comment (2987) Hits: 23797

สรุปผลการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.. 2560

การเป็นหน่วยงานอัจฉริยะ Smart Office” สำนักงานเลขานุการ 

 

 

สำนักวิทยบริการ จัดทำแผนการจัดการความรู้ประจำปีงบประมาณ พ.. 2560 คือ การเป็นหน่วยงานอัจฉริยะ Smart Office” วัตถุประสงค์ คือ มุ่งสู่การใช้เทคโนโลยีเพื่อเชื่อมโยงการทำงาน จัดเก็บ ข้อมูล และประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ ประโยชน์ที่ได้รับ เพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานของหน่วยงาน บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะตามประเด็น คือ บุคลากรสำนักวิทยบริการ ทุกคน

          สำนักงานเลขานุการ ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการเป็นหน่วยงานอัจฉริยะ Smart Office ตามแผนการจัดการความรู้ของสำนักวิทยบริการ ในวันที่ 7 ธันวาคม 2559 โดยมีข้อสรุปร่วมกัน ดังนี้

แนวปฏิบัติการเป็น Smart Office : ข้อมูลข่าวสาร ถูกต้อง รวดเร็ว สะดวก

เป้าประสงค์ : ลดการใช้กระดาษ ลดขั้นตอนและระยะเวลาในการแจ้งเวียน ลดการสูญหายของเอกสาร   

 สำนักงานเลขานุการ นำแนวปฏิบัติการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงาน ดังนี้

    - Google Application มาใช้ในการรายงานผลการปฏิบัติงาน การติดตามผลการดำเนินงาน

        - นำ Google Calendar มาใช้ในการแจ้งรับเช็ค การแจ้งข้อมูลไปราชการ วันลา ของบุคลากร และการแจ้งกำหนดการประชุม

    - การแจ้งเวียนเอกสารผ่านทาง E-mail การจัดเก็บเอกสารในระบบบริหารงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของมหาวิทยาลัย 

   - ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านทาง Web site และ social network 

ประโยชน์ที่ได้รับ

1) เกิดความคล่องตัว ความรวดเร็วในการรายงานผลการปฏิบัติงาน

2) ลดขั้นตอนในการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนงานต่าง ๆ

3) ลดการใช้กระดาษในการพิมพ์รายงานผลการปฏิบัติงาน

 

4) ผู้บริหาร ผู้รับผิดชอบทราบความคืบหน้าการดำเนินงานตามแผนงานต่าง ๆ ได้ทุกที่ ทุกเวลาที่มีอินเตอร์เน็ต

          5) ลดระยะเวลาในการประสานให้ผู้ที่ได้รับเช็ค มารับเช็ค

6) ลดขั้นตอนและระยะเวลาในการตรวจสอบว่าผู้บริหาร บุคลากร ท่านใดติดภารกิจ หรือลา กรณีที่ต้องกำหนดการประชุมต่าง ๆ

7) ผู้บริหารและบุคลากรรับทราบข้อมูลการไปราชการและการลาของบุคลากร 

8) ลดการใช้กระดาษในการเชิญประชุม และสำเนาเอกสารการประกอบการประชุม

9) ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถพิมพ์แสดงความคิดเห็นหรือแก้ไขในวาระการประชุม   

          10) ลดการใช้กระดาษในการสำเนาแจ้งเวียนเอกสาร

11) ลดขั้นตอนและระยะเวลาในการสำเนาเอกสาร และแจ้งเวียนบุคลากรกรณีเกี่ยวข้องหลายคน

12) ลดการสูญหาย /หรือหาเอกสารต้นฉบับไม่เจอเพราะสแกนจัดเก็บไฟล์เป็นระบบ โดยแยกเป็นปีของเอกสาร 

          13) ลดการใช้กระดาษในการสำเนาเอกสารติดประกาศ

 

14) ลดขั้นตอนและระยะเวลาในการติดประกาศและโทรแจ้งบุคลากร และฐานข้อมูลสามารถสืบค้นย้อนหลังได้

รายละเอียดขั้นตอนการดำเนินงานตามเอกสารแนบ

 

 

Attachments:
FileCreatorFile sizeCreatedLast modified
Download this file (smart office secret.pdf)smart office secret.pdfขนิษฐา จูมลี2476 kB2017-09-05 06:592017-09-05 06:59
Comment (3014) Hits: 26707

ภาพกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การเป็น  Smart  Office

สำนักงานเลขานุการ วันที่ ธันวาคม 2559 ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา วันที่ 20 ธันวาคม 2559
ฝ่ายหอสมุด วันที่ 21 ธันวาคม 2559


 

Comment (1210) Hits: 45749
Joomla Template by Joomla51.com