การจัดการความรู้

สำนักวิทยบริการ

********

 

 

 

Login Form

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สำนักวิทยบริการ กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาจำนวน 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ และโสตทัศนูปกรณ์ ที่สอดคล้องกับ ความต้องการของผู้ใช้บริการ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาการให้บริการเพื่อสร้างความพึงพอใจแก่ผู้ใช้บริการ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมและสนับสนุนการบริการวิชาการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมและสนับสนุนการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น   

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารองค์กรภายใต้หลักธรรมาภิบาล            

ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีประสิทธิภาพ มีสมรรถนะ ปฏิบัติงานอย่างมีความสุข และมีความผูกพันกับองค์กร

                   ยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทัน สมัยมั่นคง ปลอดภัย เพื่อพัฒนาสำนักวิทยบริการให้สามารถดำเนินงานอย่างมี                            ประสิทธิภาพ (ปรับแผนกลยุทธ์เมื่อวันที่ 1-2 มิย.2560)

 

งานนโยบายและแผนได้จัดทำรายงานการวิเคราะห์ การติดตาม รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สรุปผลการวิเคราะห์ ได้ดังนี้

 

 รายไตรมาส สรุปผลการวิเคราะห์การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ กำหนดตัวชี้วัด จำนวน 31 ตัวชี้วัด บรรลุเป้าหมายจำนวน 26 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 83.87 ไม่บรรลุเป้าหมายจำนวน 5 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 16.13 ผลการดำเนินงานบรรลุเป้าหมายในไตรมาสที่ 4 มากที่สุด จำนวน 15 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 48.39 รองลงมา บรรลุเป้าหมายในไตรมาสที่ 2 จำนวน 6 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 19.35 และบรรลุเป้าหมายในไตรมาสที่ 3 จำนวน 5 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 3.23

 

 ผลการวิเคราะห์แยกตามผู้รับผิดชอบ สรุปผลการวิเคราะห์การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 แยกตามผู้รับผิดชอบ ทั้ง 3 ฝ่ายเมื่อเทียบกับตัวชี้วัดที่ได้รับมอบหมาย ทุกฝ่ายที่รับผิดชอบร่วมกันบรรลุเป้าหมาย มากที่สุด จำนวน 3 ตัวชี้วัด จากทั้งหมด 3 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 100 รองลงมาคือ สำนักงานเลขานุการบรรลุเป้าหมาย 11 ตัวชี้วัดจากทั้งหมด 12 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 91.67 ฝ่ายหอสมุด บรรลุเป้าหมาย จำนวน 7 ตัวชี้วัด จากทั้งหมด 9 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 77.78 ฝ่ายหอสมุดและฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา บรรลุเป้าหมาย 3 ตัวชี้วัด จากทั้งหมด 4 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 75

ข้อเสนอแนะ

          เพื่อให้การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของสำนักวิทยบริการ บรรลุเป้าหมายตามที่ตั้งไว้ เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพ ผู้จัดทำรายงานการวิเคราะห์มีข้อเสนอแนะในการดำเนินการ ดังนี้

1)     ควรมีการตั้งค่าเป้าหมายการดำเนินงานในแต่ละไตรมาสจากเป้าหมายการดำเนินงานตลอดทั้งปีงบประมาณ เพื่อไม่ต้องเร่งดำเนินการในไตรมาสที่ 4

2)    ควรมีการถ่ายทอดตัวชี้วัดลงสู่แผนปฏิบัติราชการรายบุคคลของบุคลากรทุกคน และประเมินผลการปฏิบัติงานตามผลการดำเนินงาน

3)      งานนโยบายและจัดทำแผนผังความเชื่อมโยงของแผนปฏิบัติราชการรายบุคคล กับตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติการประจำปี และเผยแพร่ให้บุคลากรรับทราบอย่างทั่วถึง และสม่ำเสมอ

4)      งานนโยบายและแผน จัดทำวิธีการติดตามผลการดำเนินงานที่ง่ายต่อผู้รับผิดชอบในการรายงานผลการดำเนินงาน พร้อมทั้ง ติดตามผลการดำเนินงานและให้ผู้รับผิดชอบระบุปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงานที่อาจก่อให้การดำเนินงานไม่บรรลุเป้าหมาย เสนอผู้บริหาร และที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

 

5)  ควรมีการวิเคราะห์ ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี รายไตรมาสเพื่อสามารถทราบถึงปัญหา อุปสรรค อีกทั้งหาแนวทางแก้ไขกรณีตัวชี้วัดมีแนวโน้มจะไม่บรรลุเป้าหมาย

เอกสารข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

          1. แผนกลยุทธ์สำนักวิทยบริการ พ.ศ. 2559-2561 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564

          2. แผนปฏิบัติการประจำปีสำนักวิทยบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

          3. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี สำนักวิทยบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เดือนตุลาคม 2559-สิงหาคม 2560

 

          4. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการ ครั้งที่ 5/2559 - 11/2560

Comment (963) Hits: 5339

ขั้นตอนการเข้าไปเขียนบทความในเว็บ  Blog  KM  การจัดการความรู้

สำนักวิทยบริการ  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

โดย  นางปุชนีย์   อินทะนา

 1.  เข้าสู่หน้าเว็บ  การจัดการความรู้  http:www.oar.ubu.ac.th/km  ตรงหัวข้อ  Login Form  พิมพ์  Username  และ  Password  ที่ทำการสมัครไว้  (และผู้ดูแลระบบได้ทำการปลดล๊อคแล้วจึงจะเข้าใช้งานได้)  จากนั้นกดปุ่ม  "เข้าสู่ระบบ"  หรือกด  Enter  เพื่อเข้าทำงานในระบบ

2.  เมื่อเข้าสู่ระบบได้แล้วจะปรากฏหน้าจอดังภาพ  ซึ่งจะมีรายละเอียดตรงหัวข้อ  Login Form  ที่แสดงชื่อของคนที่  Login  เข้ามา  และหัวข้อ  เมนูสำหรับสมาชิก  ที่มีทั้งหมด  3  เมนู  คือ  Your  Profile, Submit an Article, Submit a Weblink  โดยแต่ละเมนูมีการทำงานต่าง ๆ ดังนี้  เมนู  Your Profile  จะเป็นรายละเอียดข้อมูลของ  user  ที่สามารถเข้าไปแก้ไขรายละเอียดต่าง ๆ ได้  เมนู  Submit an Article  จะเป็นการเข้าไปเขียนบทความ  และเมนู  Submit a Weblink  เป็นการเพิ่มรูปภาพเพื่อแทรกเว็บลิงค์ต่าง ๆ ตามที่ต้องการ

3.  การสร้างบทความ  (Article)  ใหม่  ทำได้โดยคลิกที่หัวข้อ  Submit  an  Article”  ปรากฏหน้าจอสำหรับป้อนข้อมูลดังภาพ  ที่แท็ปเมนู  "เนื้อหา"  ทำการป้อนข้อมูลตรงช่อง  "ชื่อ"  จะเป็นชื่อบทความ  และตรงพื้นที่ว่างจะเป็นเนื้อหาของบทความ  และถ้าต้องการแทรกรูปภาพ  ให้เลือกไอคอนด้านล่างที่ชื่อ  "ใส่รูปภาพ"  หรือถ้าต้องการแนบไฟล์ข้อมูล  ให้เลือกไอคอนด้านล่างที่ชื่อ  "Add attachment"  และสามารถเลือกใช้เครื่องมือที่ปรากฏได้ตามต้องการ  เมื่อป้อนข้อมูลเสร็จแล้วให้คลิกที่ปุ่ม  "บันทึก"

 4.  ที่แท็ปเมนู  "เผยแพร่"  

 

 

Comment (763) Hits: 6806

ขั้นตอนการลงทะเบียนเว็บ  Blog  KM  การจัดการความรู้  สำนักวิทยบริการ  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

โดย  นางปุชนีย์   อินทะนา

1.  เข้าหน้าเว็บ  การจัดการความรู้  http://www.oar.ubu.ac.th/km  ดูที่หัวข้อ  Login  Form  จากนั้นคลิกตรง  “สมัครสมาชิก >

2.  เข้าสู่หน้าจอการป้อนข้อมูลเพื่อสมัครเป็นสมาชิก  มีทั้งหมด  2  ส่วนคือ  "สมัครสมาชิก"  และ  "ข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก"  ในส่วน  "สมัครสมาชิก"  ให้ใส่ข้อมูลให้ครบทุกช่อง  ส่วน  "ข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก"  ใส่ครบหรือไม่ครบก็ได้  จากนั้นคลิกปุ่ม  "สมัครสมาชิก"

 

3.  เมื่อป้อนข้อมูลครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว  ให้กดปุ่ม  "สมัครสมาชิก"  เพื่อส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบ  และหลังจากกดปุ่ม  "สมัครสมาชิก"  เรียบร้อยแล้วจะปรากฏหน้าจอแจ้งเตือนปกติ  จากนั้นรอให้ผู้ดูแลระบบทำการปลดล๊อคให้เพื่อเข้าใช้งานได้

Comment (2787) Hits: 21789

การเข้าหน้าเว็บ  Blog  KM  การจัดการความรู้  สำนักวิทยบริการ  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

URL : http://www.oar.ubu.ac.th/km

โดย  นางปุชนีย์   อินทะนา

1.  เข้าได้จากเว็บสำนักวิทยบริการ  โดยพิมพ์  URL  :  www.oar.ubu.ac.th

2.  คลิกเลือกเมนู  “เกี่ยวกับสำนักวิทยบริการ”

3.  คลิกเลือกไอคอนภาพ   

 4.  เข้าได้โดยตรงที่  URL  :  www.oar.ubu.ac.th/km  เข้าสู่หน้าเว็บ  การจัดการความรู้  สำนักวิทยบริการ  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Comment (665) Hits: 5696
Joomla Template by Joomla51.com