การจัดการความรู้

สำนักวิทยบริการ

********

 

 

 

Login Form

 

สรุป  การดำเนินการประหยัดพลังงานของสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ 2560  มีคณะกรรมการประหยัดพลังงาน กำหนดนโยบายและมาตรการประหยัดพลังงาน กำกับดูแลติดตามการดำเนินงานตามมาตรการประหยัดพลังงาน มีการประชาสัมพันธ์ รณรงค์ ให้ความรู้เรื่องการประหยัดพลังงานแก่บุคลากร และปรับเปลี่ยนอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเป็นแบบประหยัดไฟฟ้าทั้งนี้ แม้มีปริมาณผู้ใช้บริการเพิ่มขึ้นตามอัตราการขยายตัวของมหาวิทยาลัย และสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ เพิ่มขึ้น แต่สำนักวิทยบริการ มีการควบคุมดูแล กำกับติดตามการดำเนินการตามมาตรการอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น ในปีงบประมาณ 2560 ปริมาณการใช้กระแสไฟฟ้าของสำนักวิทยบริการ จึงลดลงจากปีงบประมาณ 2559 จากเดือนตุลาคม – สิงหาคม 2560 ร้อยละ 7.58

Leave your comments

Post comment as a guest

0

People in this conversation

Load Previous Comments
Joomla Template by Joomla51.com