การจัดการความรู้

สำนักวิทยบริการ

********

 

 

 

Login Form

 

 

     สำนักวิทยบริการ ได้มีการจัดทำแผนกลยุทธ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 – 2561 ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์การพัฒนา 6 ด้าน ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ และสื่อโสตทัศน์ที่ทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการ ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาการให้บริการเพื่อสร้างความพึงพอใจแก่ผู้ใช้บริการ ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมและสนับสนุนการบริการวิชาการ ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมและสนับสนุนการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ยุทธศาสตร์ที่ 5 บริหารองค์กรภายใต้หลักธรรมาภิบาล และยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีประสิทธิภาพ มีสมรรถนะ ปฏิบัติงานอย่างมีความสุข และมีความผูกพันกับองค์กร  สำนักวิทยบริการ มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การระดมความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย คือนักศึกษา ผู้รับบริการ ผู้บริหาร คณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการ และบุคลากร เพื่อให้ข้อเสนอแนะ และข้อคิดเห็นในการพัฒนาการบริการของสำนักวิทยบริการ จากนั้น สำนักวิทยบริการ ได้จัดทำร่างแผนกลยุทธ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2561 เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการ และต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ

 จากยุทธศาสตร์การพัฒนาที่กล่าวมาข้างต้นเป็นเหตุผลให้ผู้ศึกษาต้องการที่ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์พ.ศ. 2559-2561 ของสำนักวิทยบริการ โดยประเมินผลการดำเนินงาน เพื่อให้ทราบว่า สามารถตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการได้หรือไม่ สามารถนำไปสู่การปฏิบัติจริงได้มากน้อยอย่างไร ตลอดจนศึกษาเกี่ยวกับปัญหาและแนวทางในการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ของสำนักวิทยบริการ (อยู่ในระหว่างจัดทำบทที่ 4-5) 

 

Attachments:
FileCreatorFile sizeCreatedLast modified
Download this file (Report strategy 59-61.pdf)Report strategy 59-61.pdfขนิษฐา จูมลี177 kB2020-03-24 08:232020-03-24 08:23

Leave your comments

Post comment as a guest

0

People in this conversation

Load Previous Comments
Joomla Template by Joomla51.com