การจัดการความรู้

สำนักวิทยบริการ

********

 

 

 

Login Form

  จากที่ สำนักวิทยบริการ อนุมัติให้รองผู้อำนวยการฝ่ายจัดการทรัพยากรและพัฒนาสารสนเทศ และงานนโยบายและแผน และ เข้าร่วมอบรม หลักสูตร TQA Criteria ระหว่างวันที่ 22-24 กรกฎาคม 2563 และ หลักสูตร TQA Application Report ระหว่างวันที่ 30-31 กรกฎาคม 2563 นั้น จึงขอเผยแพร่สรุปผลการเข้าร่วมอบรมทั้งสองหลักสูตร ดังนี้ 

Attachments:
FileCreatorFile sizeCreatedLast modified
Download this file (TQA Application.pdf)TQA Application.pdfขนิษฐา จูมลี333 kB2020-09-03 11:082020-09-03 11:08
Download this file (TQA Cirteria.pdf)TQA Cirteria.pdfขนิษฐา จูมลี371 kB2020-09-03 11:082020-09-03 11:08
Comment (2836) Hits: 15773

 

 

     สำนักวิทยบริการ ได้มีการจัดทำแผนกลยุทธ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 – 2561 ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์การพัฒนา 6 ด้าน ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ และสื่อโสตทัศน์ที่ทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการ ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาการให้บริการเพื่อสร้างความพึงพอใจแก่ผู้ใช้บริการ ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมและสนับสนุนการบริการวิชาการ ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมและสนับสนุนการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ยุทธศาสตร์ที่ 5 บริหารองค์กรภายใต้หลักธรรมาภิบาล และยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีประสิทธิภาพ มีสมรรถนะ ปฏิบัติงานอย่างมีความสุข และมีความผูกพันกับองค์กร  สำนักวิทยบริการ มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การระดมความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย คือนักศึกษา ผู้รับบริการ ผู้บริหาร คณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการ และบุคลากร เพื่อให้ข้อเสนอแนะ และข้อคิดเห็นในการพัฒนาการบริการของสำนักวิทยบริการ จากนั้น สำนักวิทยบริการ ได้จัดทำร่างแผนกลยุทธ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2561 เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการ และต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ

 จากยุทธศาสตร์การพัฒนาที่กล่าวมาข้างต้นเป็นเหตุผลให้ผู้ศึกษาต้องการที่ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์พ.ศ. 2559-2561 ของสำนักวิทยบริการ โดยประเมินผลการดำเนินงาน เพื่อให้ทราบว่า สามารถตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการได้หรือไม่ สามารถนำไปสู่การปฏิบัติจริงได้มากน้อยอย่างไร ตลอดจนศึกษาเกี่ยวกับปัญหาและแนวทางในการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ของสำนักวิทยบริการ (อยู่ในระหว่างจัดทำบทที่ 4-5) 

 

Attachments:
FileCreatorFile sizeCreatedLast modified
Download this file (Report strategy 59-61.pdf)Report strategy 59-61.pdfขนิษฐา จูมลี177 kB2020-03-24 08:232020-03-24 08:23
Comment (2362) Hits: 9125

จากที่ได้เข้าร่วม รายงานผลการเข้าร่วมการอบรมพัฒนาผู้ประเมินห้องสมุดสีเขียว

ระหว่างวันที่ 29-30 มกราคม 2561 ณ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ งานนโยบายและแผน ขอสรุปผลการเข้าร่วมอบรมพัฒนาผู้ประเมินห้องสมุดสีเขียว ดังนี้

1.       - ขั้นตอนและวิธีการตรวจประเมิน

-          ส่งรายงานผลการประเมินตนเองต่อฝ่ายเลขานุการ

-          ฝ่ายเลขานุการประสานแต่งตั้งคณะผู้ตรวจประเมิน จำนวน 3 ท่าน

หน่วยงานผู้รับตรวจรับผิดชอบเรื่องค่าที่พัก ค่าเดินทาง สำหรับคณะผู้ตรวจประเมิน

-          คณะผู้ตรวจลงตรวจสอบพื้นที่จริง โดยดำเนินการเสร็จสิ้นภายใน 1 วัน

o   ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐานตามมาตรฐานในแต่ละหมวด

o   สัมภาษณ์ผู้บริหาร ผู้ที่เกี่ยวข้องในแต่ละหมวด

o   ตรวจสถานที่จริง

-          การตรวจประเมินผู้ตรวจจะใช้ดุลยพินิจตรวจตามบริบทของหน่วยงาน หากคะแนนไม่ผ่าน (ไม่ถึง 60 คะแนน) สามารถกำหนดระยะเวลาในการแก้ไข หรือจัดส่งข้อมูล/เอกสารเพิ่มเติมได้

 

-          คณะผู้ตรวจประเมินสรุปและส่งผลการประเมินไปยังสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ และสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ พิจารณาผลและออกไปรับรองผลการตรวจประเมิน

Attachments:
FileCreatorFile sizeCreatedLast modified
Download this file (green library.pdf)green library.pdfขนิษฐา จูมลี566 kB2018-07-11 06:302018-07-11 06:30
Comment (3647) Hits: 14015

 

สรุป  การดำเนินการประหยัดพลังงานของสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ 2560  มีคณะกรรมการประหยัดพลังงาน กำหนดนโยบายและมาตรการประหยัดพลังงาน กำกับดูแลติดตามการดำเนินงานตามมาตรการประหยัดพลังงาน มีการประชาสัมพันธ์ รณรงค์ ให้ความรู้เรื่องการประหยัดพลังงานแก่บุคลากร และปรับเปลี่ยนอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเป็นแบบประหยัดไฟฟ้าทั้งนี้ แม้มีปริมาณผู้ใช้บริการเพิ่มขึ้นตามอัตราการขยายตัวของมหาวิทยาลัย และสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ เพิ่มขึ้น แต่สำนักวิทยบริการ มีการควบคุมดูแล กำกับติดตามการดำเนินการตามมาตรการอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น ในปีงบประมาณ 2560 ปริมาณการใช้กระแสไฟฟ้าของสำนักวิทยบริการ จึงลดลงจากปีงบประมาณ 2559 จากเดือนตุลาคม – สิงหาคม 2560 ร้อยละ 7.58

Comment (1021) Hits: 9120
Joomla Template by Joomla51.com