การจัดการความรู้

สำนักวิทยบริการ

********

 

 

 

Login Form

IMAGE สรุปผลการอบรม TQA
  จากที่ สำนักวิทยบริการ... Read More...
วันพฤหัสบดี, 03 กันยายน 2563
Hits (17075)
IMAGE สรุปผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์สำนักวิทยบริการ ปีงบประมาณ 2559-2561 (ส่วนหนึ่งของงานวิจัยสถาบัน)
         สำนักวิทยบริการ ได้มีการจัดทำแผนกลยุทธ์... Read More...
วันอังคาร, 24 มีนาคม 2563
Hits (9525)
IMAGE สรุปการเข้าร่วมการอบรมพัฒนาผู้ประเมินห้องสมุดสีเขียว
จากที่ได้เข้าร่วม... Read More...
วันพุธ, 11 กรกฎาคม 2561
Hits (14190)
IMAGE รายงานผลการวิเคราะห์การใช้ไฟฟ้า
  สรุป ... Read More...
วันพุธ, 04 ตุลาคม 2560
Hits (9903)
IMAGE วิเคราะห์การติดตาม รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สำนักวิทยบริการ... Read More...
วันอังคาร, 03 ตุลาคม 2560
Hits (5384)
IMAGE ขั้นตอนการลงทะเบียนเว็บ Blog KM การจัดการความรู้ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ขั้นตอนการลงทะเบียนเว็บ  Blog  KM  การจัดการความรู้ ... Read More...
วันพุธ, 12 กรกฎาคม 2560
Hits (22164)
IMAGE การเข้าหน้าเว็บ Blog KM การจัดการความรู้ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
การเข้าหน้าเว็บ  Blog  KM  การจัดการความรู้ ... Read More...
วันพุธ, 12 กรกฎาคม 2560
Hits (5876)
IMAGE คู่มือการการใช้โปรแกรม Open Broadcaster Software (OBS)
Open Broadcaster Software Studio หรือเรียกกันสั้น ๆ ว่า OBS... Read More...
วันอังคาร, 09 มีนาคม 2564
Hits (17819)
IMAGE กระบวนการผลิตวีดิทัศน์และเทคโนโลยีในปัจจุบัน
                        การผลิตรายการวีดิทัศน์... Read More...
วันจันทร์, 23 มีนาคม 2563
Hits (11640)
IMAGE การใช้โสตทัศนูปกรณ์ในห้องเรียน
Read More...
วันจันทร์, 09 มีนาคม 2563
Hits (6883)
IMAGE การใช้เครื่อง Lecture Video Production (ผลิตสื่อการเรียนการสอน LMS)
uction (ผลิตสื่อการเรียนการสอน LMS)   Read More...
วันจันทร์, 09 มีนาคม 2563
Hits (8230)
IMAGE เทคนิคการสะท้อนภาพหน้าจอ เพื่อการนาเสนอ จาก สมาร์ทโฟน
เทคนิคการสะท้อนภาพหน้าจอ เพื่อการนาเสนอ จาก... Read More...
วันจันทร์, 27 มกราคม 2563
Hits (13446)
IMAGE ปรับแต่งภาพถ่ายด้วย Lightroom moblie application
ปรับแต่งภาพถ่ายด้วย Lightroom moblie application โดย  นายวรพจน์ ... Read More...
วันอังคาร, 05 พฤศจิกายน 2562
Hits (9565)
IMAGE การผลิตสื่อเรื่องประวัติการสร้างสานมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ด้วยโปรแกรม Adobe InDesign
E-Book (Electonic Book) คือ หนังสือที่สร้างขึ้นในรูปแบบดิจิตอล โดย... Read More...
วันพุธ, 20 มีนาคม 2562
Hits (4734)
IMAGE หลักการเตรียมเอกสารให้มีคุณภาพในงานจดหมายเหตุดิจิทัล
  ที่มาของภาพ : https://sopha2017.files.wordpress.com/2017/10/digital-marketing.jpg?w=356&h=325          ... Read More...
วันศุกร์, 28 กันยายน 2561
Hits (9860)
IMAGE การนำหลัก SEO มาใช้ในการพัฒนาเว็บไซต์เพื่อให้บริการสารสนเทศท้องถิ่น
สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์... Read More...
วันพุธ, 19 กันยายน 2561
Hits (14878)
IMAGE เทคนิคและวิธีการพัฒนาสารสนเทศเพื่อการชี้แหล่งศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
งานข้อมูลท้องถิ่น สำนักวิทยบริการ... Read More...
วันพฤหัสบดี, 28 กันยายน 2560
Hits (10846)
IMAGE การสร้างสรรค์สื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลท้องถิ่น
งานข้อมูลท้องถิ่นและจดหมายเหตุ... Read More...
วันศุกร์, 07 กันยายน 2561
Hits (17699)
IMAGE การให้บริการ 24 ชั่วโมง
บทนำ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี... Read More...
วันจันทร์, 27 สิงหาคม 2561
Hits (10421)
IMAGE สรุปผลการดำเนินงาน Smart Office หอสมุด สำนักวิทยบริการ ปีงบประมาณ 2560
สรุปผลการดำเนินงาน Smart Office  หอสมุด สำนักวิทยบริการ... Read More...
วันจันทร์, 07 สิงหาคม 2560
Hits (19075)
IMAGE สรุปแนวปฏิบัติที่ดีในการให้บริการเพื่อสร้างแรงจูงใจให้กับผู้ใช้บริการ
จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบรรณารักษ์... Read More...
วันอังคาร, 12 กันยายน 2560
Hits (5317)
IMAGE การเขียนเอกสารอ้างอิง
การเขียนเอกสารอ้างอิง... Read More...
วันจันทร์, 03 กรกฎาคม 2560
Hits (22469)

     

ภาพจาก : www.google.co.th

 

         ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สำนักวิทยบริการ มีการจัดทำแผนการจัดการความรู้สำนักวิทยบริการ และเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ คณะกรรมการจัดการความรู้ บริการวิชาการ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และการวิจัยครั้งที่ 1/2559 วันที่ 7 ธันวาคม 2559 โดยกำหนดประเด็นความรู้ คือ

ประเด็น        : การเป็นหน่วยงานอัจฉริยะ (Smart office)

วัตถุประสงค์   : สำนักวิทยบริการ มุ่งสู่การใช้เทคโนโลยีเพื่อเชื่อมโยงการทำงาน จัดเก็บ ข้อมูล

                    และประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ

ประโยชน์ที่ได้รับจากประเด็น KM : เพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานของหน่วยงาน

                    ประสิทธิภาพ คือ ลดขั้นตอน ,สะดวก รวดเร็ว ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า  

บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะตามประเด็น : บุคลากรสำนักวิทยบริการ

 และนำเสนอต่อต่อคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการ เพื่อพิจารณาในครั้งที่  6/2559

       จากแผนการจัดการความรู้ บุคลากรได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในการเป็น Smart Office โดย สนง. ดำเนินการเมื่อวันที่ 7 ธค.59  ฝ่ายเทคโนฯ ดำเนินการเมื่อวันที่ 20 ธค.59  ฝ่ายหอสมุด ดำเนินการเมื่อวันที่ 21 ธค.59 โดยมีข้อสรุปร่วมกัน คือ ใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติงานและการบริการ เพื่ออำนวยความสะดวก รวดเร็วในการปฏิบัติงานของบุคลากร และการรับบริการของสำนักวิทยบริการ โดย ข้อมูลมีความถูกต้อง ลดขั้นตอนการรับบริการ และลดการใช้ทรัพยากร และรวบรวมความรู้จากบุคลากร เผยแพร่ใน web blog ของสำนักวิทยบริการ

  แต่ละฝ่าย ได้นำแนวปฏิบัติการเป็น smart office มาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง ซึ่งมีผลการประเมินเปรียบเทียบกับ ประโยชน์ที่ได้รับจากประเด็น KM ของแผนการจัดการความรู้ ที่กำหนดไว้คือ เพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานของหน่วยงาน ซึ่งประสิทธิภาพคือ ลดขั้นตอน สะดวก รวดเร็ว ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า สรุปได้ว่า ผลการนำแนวปฏิบัติมาพัฒนาหน่วยงาน บรรลุตามเป้าสงค์ของแผนการจัดการความรู้ ในการเป็นหน่วยงานอัจฉริยะ smart office


Comment (4422) Hits: 16218

แผนการจัดการความรู้สำนักวิทยบริการ  ประจำปีงบประมาณ 2560

ประเด็นการจัดการความรู้ วัตถุประสงค์ ประโยชน์ที่ได้รับจากประเด็น KM บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะตามประเด็น
การเป็นหน่วยงานอัจฉริยะ (Smart Office) สำนักวิทยบริการ มุ่งสู่การใช้เทคโนโลยีเพื่อเชื่อมโยงการทำงาน จัดเก็บข้อมูล และประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานของหน่วยงาน คือ ลดขั้นตอน, สะดวก, รวดเร็ว ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า บุคลากรทุกคน
 
 แผนการดำเนินงานการจัดการความรู้  สำนักวิทยบริการ  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560
ลำดับ กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ
1 ประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้  2  ครั้ง/เดือน

ธ.ค.59, ม.ค.60, มี.ค.60,

พ.ค.60, ก.ค.60, ก.ย.60

คณะกก.
2 กำหนดประเด็นความรู้  และกลุ่มเป้าหมายในการจัดการความรู้ ธ.ค.59 คณะกก.
3 จัดทำ Blog ในการรวบรวมความรู้ ธ.ค.59 งานสารสนเทศ
4

แบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้จากบุคลากร  หัวข้อการเป็นหน่วยงานอัจฉริยะ  (Smart Office)

-  สนง.

-  ฝ่ายหอสมุด

-  ฝ่ายเทคโนฯ

 

ธ.ค.59

ม.ค.60

ม.ค.60

 

บุคลากรสนง.

บุคลากรฝ่ายหอสมุด

บุคลากรฝ่ายเทคโนฯ

5 สรุป รวบรวมความรู้ จากบุคลากร หัวข้อ การเป็นหน่วยงานอัจฉริยะ (Smart office) ม.ค.60 เลขานุการ
6 เชิญผู้มีความรู้เรื่อง การเป็นหน่วยงานอัจฉริยะ (Smart office) ให้ความรู้ ม.ค.60 คณะกก.
7 สรุป  รวบรวมความรู้จากบุคลากร  และผู้มีความรู้จากภายนอก  หัวข้อ  การเป็นหน่วยงานอัจฉริยะ  (Smart Office) ม.ค.60 เลขานุการ
8 นำแนวปฏิบัติที่ได้จากการแลกเปลี่ยนความรู้บันทึกใน  Blog ก.พ.60 เลขานุการ
9 นำแนวปฏิบัติมาพัฒนาสำนักวิทยบริการ  เพื่อเป็นหน่วยงานอัจฉริยะ  (Smart Office) ก.พ.-มี.ค.60 บุคลากรสำนักวิทยบริการ
10 ประเมินผล  และนำผลมาปรับปรุง พ.ค.-มิ.ย.60 คณะกก.
 
Attachments:
FileCreatorFile sizeCreatedLast modified
Download this file (km plan.pdf)km plan.pdfขนิษฐา จูมลี258 kB2017-09-13 01:572017-09-13 01:57
Comment (2307) Hits: 11706
Joomla Template by Joomla51.com