แบบฟร์อมสำหรับบุคลากร

พัสดุ  
   แบบฟอร์มขอซื้อ/จ้าง พัสดุ
   แบบฟอร์มยืม-คืนวัสดุ/ครุภัณฑ์
   แบบฟอร์มใบแจ้งซ่อมครุภัณฑ์
   แบบฟอร์มใบแจ้งซ่อมระบสาธารณูปโภค
   ใบขอใช้รถยนต์ในเขต
   ใบขอใช้รถยนต์นอกเขต
การเงิน  
   ใบสำคัญรับเงิน
   ใบสำคัญรับเงิน (วิทยากร)
   ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน กลับมาจากไปราชการ (บก 111)
ใบลา/หนังสือรับรอง  
   ใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว
 ใบลาพักผ่อน   /  ใบยกเลิกวันลา
   แบบฟอร์มใบลาสำหรับนักศึกษาฝึกงาน
   แบบฟอร์มขอหนังสือรับรอง
ข้อตกลง/รายงาน  
   แบบฟอร์มรายงานไปราชการ
   แบบฟอร์มรายงานการเข้าร่วมกิจกรรม
   แบบฟอร์มแบบรายงานการผลการดำเนินงานตามข้อตกลง
   แบบฟอร์มข้อตกลงและแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน
   แบบฟอร์มสมรรถนะหลัก 5 ด้าน
   แบบประเมินการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ
   บันทึกข้อความขออนุมัติเดินทางไปราชการ
   รายงานไปราชการ1 และ รายงานไปราชการ2
เอกสารที่เผยแพร่  
   คู่มือการปฏิบัติงานสารบรรณ
   คู่มือภาษาอังกฤษสำหรับบริการห้องสมุด
   คู่มือการปฏิบัติงานบุคคล