เปิดใช้...ฐานข้อมูลวารสารออนไลน์ JSTOR

สำนักวิทยบริการ ร่วมกับบริษัท Globe จำกัด ได้บอกรับและเปิดใช้ฐานข้อมูล JSTOR ใน Collections XII แล้ว เป็นฐานข้อมูลที่ครอบคลุมเนื้อหาทางด้านเอเชียศึกษา อาชญวิทยา การศึกษา กฎหมาย รัฐศาสตร์ จิตวิทยา สังคมสงเคราะห์ และสังคมวิทยา ประกอบด้วยวารสารทั้งหมด 128 รายชื่อ

ฐานข้อมูลนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ศึกษาทางด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ เช่น คณะนิติศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์

สนใจเข้าใช้งานฐานข้อมูล JSTOR ได้ที่ https://www.jstor.org/ หรือ QR code ที่ให้ไว้ สามารถใช้ได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 31 ธันวาคม 2564 ภายใต้ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีหรือVPN

รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ คุณอนวัช กาทอง สำนักวิทยบริการ E-mail : anawat.k@ubu.ac.th หรือ โทร. 045-353149 หรือเบอร์ภายใน 1817