ประชุมคณะทํางานฝ่ายบริการสารนิเทศ ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา (ThaiLIS) ครั้งที่ 1/2564 กล่องจดหมาย

วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น. สำนักวิทยบริการเข้าร่วมประชุมคณะทํางานฝ่ายบริการสารนิเทศ ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 1/2564 โดยนายพนม จรูญแสง บรรณารักษ์ เป็นคณะทำงานฯ เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ZOOM)

ความร่วมมือระหว่างห้องสมุดของรัฐเริ่มชัดเจนขึ้นในปีพ.ศ. 2508 ซึ่งเกิดมีความร่วมมือของบรรณารักษ์ โดยกรมวิเทศสหการ สำนักนายกรัฐมนตรี ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการขึ้น 6 คณะเพื่อดำเนินการพัฒนาห้องสมุดแต่ละประเภทของประเทศ โดยจัดทำแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2510-2514) ขึ้น และได้จัดทำมาตรฐานห้องสมุดขึ้นเป็นครั้งแรก ต่อมา พ.ศ. 2515 ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงห้องสมุดอุดมศึกษาขึ้น เพื่อศึกษาปัญหาและสภาพของห้องสมุดอุดมศึกษา ทำให้สถานภาพ ห้องสมุดของรัฐได้กลายเป็นสำนักหอสมุดหลายแห่ง พ.ศ. 2518 ผู้บริหารห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาซึ่งในขณะนั้นมี 16 แห่ง ได้ประชุมเพื่อทำกิจกรรมร่วมกัน จากการรวมตัวกันของผู้บริหารห้องสมุดมหาวิทยาลัยของรัฐ ทบวงมหาวิทยาลัยได้ตั้งผู้บริหาร ห้องสมุดในขณะนั้นขึ้นเป็นคณะอนุกรรมการพัฒนาห้องสมุด โดยมี ดร.วิจิตร ศรีสะอ้าน ในขณะที่ดำรงตำแหน่งปลัดทบวงมหาวิทยาลัยเป็นประธาน ได้มีการวางหลักเกณฑ์ให้ทันสมัยและสอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาระยะที่ 5 ซึ่งนับได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐมาจนถึงปัจจุบัน ในแต่ละปีคณะอนุกรรมการพัฒนาห้องสมุดมีการจัดประชุมสัมมนาเพื่อความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหาแนวทางในการสร้างข่ายงานห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา เพื่อการประสานงานและการใช้ทรัพยากรห้องสมุดร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ มีการจัดสัมมนาครั้งแรกในปี พ.ศ. 2522 โดยมีสถาบันต่าง ๆ หมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพ ดำเนินการจัดสัมมนามาจนถึงปัจจุบัน

ทั้งนี้คณะทํางานฝ่ายบริการสารนิเทศ ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา จัดตั้งขึ้นเพื่อให้สมาชิกแต่ละสถาบันได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้/ประสบการณ์/เล่าสู่กันฟัง (KM) เรื่อง กิจกรรมในงานบริการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการบริการให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ใช้บริการ คือ ผู้ใช้บริการได้รับบริการทรัพยากรที่หลากหลายจากเครือข่ายความร่วมมือ อีกทั้งได้รับบริการที่ทันสมัย สะดวก และรวดเร็ว และมีช่องทางหลากหลายในการขอรับบริการ

< คลิกดูภาพกิจกรรม >

ปริญญา บุญศรัทธา, ข่าว /ปริญญา บุญศรัทธา, พนม จรูญแสง, ภาพ