ขอเชิญทดลองใช้ E-book Wiley eText

สำนักวิทยบริการร่วมกับบริษัท บุ๊คเนท จำกัด ขอเชิญทดลองใช้ E-book จากสำนักพิมพ์ Wiley ตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ - 31 มีนาคม 2564

- ประกอบด้วย E-book จำนวน 17,000 รายชื่อ ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1996 - ปัจจุบัน
- ครอบคลุมสหสาขาวิชา ได้แก่ 1. Business, Finance & Accounting Collection 2. Science Collection 3. Engineering & Computer Science Collection 4. Health & Medical Science Collection 5. Hospitality & Culinary Collection 6. Soft Science Collection 7. Veterinary Science Collection เหมาะกับนักศึกษาและอาจารย์ทุกคณะ
- สมัครใช้งานฟรี สามารถยืมได้ครั้งละ 3 ชื่อเรื่อง ระยะเวลาการยืม 2 วัน ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด
- เข้าใช้งานได้ที่ https://wileysgp.ipublishcentral.net/ ภายใต้ระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี หรือ VPN

รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่องานการรู้สารสนเทศ โทร.045-353149 เบอร์ภายใน 1817 E-mail : anawat.k@ubu.ac.th