สำรวจการใช้สื่อสังคมออนไลน์

สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) ที่คุณใช้คืออะไร?

สำนักวิทยบริการ ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของทุกท่านเพื่อนำมาปรับปรุงและเพิ่มช่องทางในการประชาสัมพันธ์การให้บริการของสำนักวิทยบริการ เพื่อให้เข้าถึงผู้ใช้บริการให้มากที่สุด ทั้งนี้เราได้จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพียงเท่าที่จำเป็น โดยท่านสามารถตอบแบบสำรวจได้ตามลิงก์ https://forms.gle/1XohLZVdme8f2c3K9 หรือตาม QR code ที่ให้ไว้

สำนักวิทยบริการ ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือมา ณ โอกาสนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาสำนักวิทยบริการในโอกาสต่อไป

พนม จรูญแสง, ข่าว /ขนิษฐา ทุมมากรณ์, ภาพ