สัมมนาเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว ครั้งที่ 10

วันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2567 บุคลากรสำนักวิทยบริการ เข้าร่วมการสัมมนาความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดสีเขีบว ครั้งที่ 10 ประจำปี 2567 ในหัวข้อ "พลังงานสีเขียว เพื่อความยั่งยืน : Green Energy for Sustainability จัดโดย สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ร่วมกับหน่วยงานความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งของภาคีเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ และตระหนักรู้เกี่ยวกับพลังงานสีเขียว