ต้อนรับคณะผู้เข้าอบรมหลักสูตรระยะสั้น จากคณะพยาบาลศาสตร์

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ทีมงานฝ่ายหอสมุด โดยคุณมะลิวัลย์ สินน้อย รักษาราชการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายหอสมุด ให้การต้อนรับคณะผู้เข้าอบรมหลักสูตรระยะสั้น จากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 31 คน ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมการให้บริการของสำนักวิทยบริการ