รับมอบหนังสือ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ

วันที่ 29 มกราคม 2567 ดร.ภาคภูมิ สืบนุการณ์ รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการพร้อมบุคลากร รับมอบหนังสือ "การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ" จาก ผศ.สาวิตรี สิงหาด อาจารย์สุฬดี กิตติวรเวช คณะพยาบาลศาสตร์ และ ผศ.ดร.อธิพงศ์ สุริยา ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย เพื่อนำไปให้บริการในสำนักวิทยบริการ

หนังสือเล่มนี้จะทำให้ผู้อ่านมีความรู้ความเข้าใจในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ป้องกันการเจ็บป่วยทุพพลภาพและลดภาวะพึ่งพา ลดอัตราการเกิดภาวะสมองเสื่อม ลดค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพได้

นอกจากนั้นยังสามารถนำใช้ประกอบการเรียนการสอน การศึกษาพยาบาล ทำให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะด้านการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อเรียนรู้และเข้าถึงองค์ความรู้ใหม่ ๆ เพื่อนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติการพยาบาลในการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันภาวะสมองเสื่อมของผู้สูงอายุได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.oar.ubu.ac.th/new/recommend/recommendation/956