อบรมทักษะการรู้สารสนเทศ 2/2566

เริ่มแล้วกับการอบรมทักษะการรู้สารสนเทศ (Information Literacy) ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นในช่วงเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2566 โดยมีนางสาวมะลิวัลย์ สินน้อย บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ และนายอนวัช กาทอง นักเอกสารสนเทศชำนาญการ สังกัด งานการรู้สารสนเทศ ฝ่ายหอสมุด เป็นวิทยากรฝึกอบรม ณ ห้องบริการฐานข้อมูลออนไลน์ ชั้น 2 อาคารสารสนเทศฯ

ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมได้ที่ https://forms.gle/xc5fpDH87B6JP1ei8 

รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.oar.ubu.ac.th/new/news/news_detail/506