ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษาสอนทำคลิปสั้น ๆ เพื่อการตลาดออนไลน์

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 คุณวรพจน์ นวลสกุล และคุณชาญชัย บุญคุ้ม นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ชำนาญการพิเศษ ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "ทักษะการผลิตสื่อ Online marketing" ให้แก่นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยเนื้อหาในการอบรมประกอบด้วย การแนะนำเทคนิค วิธีการ เครื่องมือ และขั้นตอนในการสร้างสรรค์สื่อที่มีคุณภาพและน่าสนใจ เพื่อให้นักศึกษาสามารถผลิตสื่อง่าย ๆ ได้ด้วยตนเองและนำไปใช้ประโยชน์ในกิจกรรมการตลาดออนไลน์ต่อไป