ต้อนรับที่ปรึกษาฝ่ายการเมือง สถานเอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทย

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 ดร.ภาคภูมิ สืบนุการณ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการพร้อมบุคลากร ให้การต้อนรับ Dr.Sivaguru M ที่ปรึกษาฝ่ายการเมือง สถานเอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทยและรองผู้แทนถาวรอินเดียประจำคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งเอเชียและแปซิฟิกแห่งสหประชาชาติ (UNESCAP) ในโอกาสเยี่ยมชมมุมอินเดียศึกษาและสำนักวิทยบริการ

สำนักวิทยบริการ ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ต้อนรับและขอขอบคุณ ดร.ศิรินท์ภทรา สถาพรวงศ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที่ได้เชื้อเชิญให้ท่านมาเยี่ยมชมและรู้จักกับสำนักวิทยบริการ