14 พฤศจิกายน วันพระบิดาแห่งฝนหลวง

คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2545 กำหนดให้วันที่ 14 พฤศจิกายน ของทุกปี เป็นวันพระบิดาแห่งฝนหลวง เพื่อจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ของชาติไทย ให้ประชาชนและอนุชนรุ่นหลังได้มีโอกาสแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาที่คุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

สำนักวิทยบริการ ขอเชิญร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “พระบิดาแห่งฝนหลวง” ดังนี้

1.อ่าน E-book เรื่อง "The King and the Cloud - the story behind the Royal Rainmaking Project" ได้ที่ https://heyzine.com/flip-book/a1240eaa76.html

2.อ่าน E-book เรื่อง "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง" ได้ที่ https://heyzine.com/flip-book/e14ba1bbe4.html