ขอเชิญ..อบรมการรู้สารสนเทศ (Information Literacy)

สำนักวิทยบริการ ขอเชิญเข้าร่วมอบรม “ทักษะการรู้สารสนเทศ (Information Literacy)” ซึ่งจะจัดอบรมในช่วงเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2566 ณ ห้องบริการฐานข้อมูลออนไลน์ ชั้น 2 อาคารสารสนเทศ สำนักวิทยบริการ

เนื้อหาในการอบรม ประกอบด้วย #การใช้บริการต่าง ๆ ของห้องสมุด #การสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์เพื่อการเรียนรู้และการวิจัย #การเขียนบรรณานุกรม #การใช้งานโปรแกรมจัดการบรรณานุกรม Zotero #การตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการด้วยโปรแกรม Turnitin และอักขราวิสุทธิ์

ผู้ที่สนใจสามารถเลือกวันและเวลาอบรมโดยกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มนี้ https://forms.gle/xc5fpDH87B6JP1ei8 หรือสแกน QR code ตามที่ให้ไว้ จำกัดจำนวนผู้เข้าอบรมไว้รอบละ 30 ท่าน เท่านั้น

ช่วงการอบรม: ระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 ถึง 22 ธันวาคม 2566 (รายละเอียดตามแบบฟอร์มลงทะเบียนออนไลน์)

*หมายเหตุ
1. กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม และจำนวนผู้เข้าอบรมแต่ละครั้งจะต้องมีไม่น้อยกว่า 5 ท่านขึ้นไป
2. หากวัน เวลาการอบรมไม่ตรงกัน อาจารย์ผู้สอนสามารถนัดหมายการอบรมนอกเหนือจากตารางได้

หากสนใจเข้าร่วมเป็นกลุ่มนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ..คุณอนวัช กาทองหรือคุณมะลิวัลย์ สินน้อย งานการรู้สารสนเทศฯ โทร. 045-353149 เบอร์ภายใน 1817, 1818 E-mail: maliwan.s@ubu.ac.th, anawat.k@ubu.ac.th