สร้างสภาพแวดล้อมที่ดีด้วย 7ส

7ส คือ หลักการที่ช่วยในการสร้างสภาพแวดล้อมที่ดี ประกอบด้วย 
ส1  สะสาง  “แยกให้ชัด ขจัดให้ออก” คือ การแยกของที่ต้องการใช้งานกับของที่ไม่ต้องการ หรือ ของที่มีปริมาณมากเกินจำเป็นให้เหลือเฉพาะที่จำเป็นเท่านั้น
ส2  สะดวก  “หยิบก็ง่าย หายก็รู้ ดูก็งาม” คือ การจัดเก็บ วาง แยกประเภทของที่จำเป็นใช้งาน ให้สะดวกเก็บ สะดวกใช้ โดยใช้หลัก “หยิบก็ง่าย หายก็รู้ ดูก็งาม”
ส3  สะอาด  “น่าใช้  ใหม่เสมอ” คือ การกำหนดวิธีการทำความสะอาด แบ่งหน้าที่ความสะอาด เช่น ปัด กวาด เช็ด ถู ดูแลให้สะอาด พร้อมใช้
ส4  สุขลักษณะ  “สุขกายสุขใจ” คือ การรักษามาตรฐานที่ดีของความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสถานที่ทำงานให้ได้มาตรฐาน 3ส แรกและพัฒนาให้ดีเสมอเพื่อสุขลักษณะที่ดีในสถานที่ทำงานและต่อบุคลากร ตัวอย่างเช่น ค้นหาสาเหตุ ป้องกันสภาพที่ไม่ถูกสุขลักษณะ มลภาวะ อุบัติเหตุ ได้แก่ แสงสว่าง เสียงดัง ฝุ่น เศษขยะ กลิ่นอับ เป็นต้น
ส5  สร้างนิสัย  “ให้รักที่จะทำ 7ส” คือ การรักษาระเบียบวินัยมาตรฐานข้อตกลง โดยช่วยกันปฏิบัติ 7ส ตามมาตรฐาน 7ส  และปฏิบัติตามระเบียบจนติดเป็นนิสัย   
ส6  สวยงาม  “มีความลงตัว” คือ สภาพแวดล้อม บรรยากาศในที่ทำงาน ดูดี สบายตา สบายใจ สดชื่น น่าทำงาน แต่ไม่ฟุ่มเฟือยเกินจำเป็น
ส7  สิ่งแวดล้อม  “ยึดหลัก 1A3R”   คือ การใช้แนวความติดในการประหยัดทรัพยากร ในการทำงาน เช่น ประหยัดไฟฟ้า น้ำ กระดาษ  ยึดหลัก 1A 3R  คือ
     A = Avoid หลีกเลี่ยงการใช้      
     R = Reduce ลดการใช้ 
     R = Reuse นำกลับมาใช้      
     R =  Recycle นำไปผลิตใหม่ 

ประโยชน์ที่ได้จากการทำ 7ส อย่างสม่ำเสมอนอกจากมีสภาพแวดล้อมที่ดีแล้ว ยังทำให้มีความปลอดภัย ประหยัดพลังงานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ที่มา : งานบริหารทรัพยากร มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น. (ม.ป.ป.). กิจกรรม 7ส งานบริหารทรัพยากร.เข้าถึงเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2566, https://rmd.kkc.rmuti.ac.th/