ฐานข้อมูล 3 ลำดับแรก ที่คุณอยากใช้

ผลการสำรวจความต้องการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้นข้อมูลออนไลน์ ครั้งที่ 1 ของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) พบว่า มีฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่มีความต้องการมากกว่าร้อยละ 50 จำนวน 8 ฐานข้อมูล ได้แก่ 

1.  Academic Search Ultimate (ASU)
2. ACM Digital Library
3. American Chemical Society Journal (ACS)
4. EBSCO Discovery Service (EDS) Plus Fulltext
5. IEEE/IET Electronic Library (IEL)
6. ScienceDirect
7. Scopus
8. SpringerLink e - Journal

สป.อว. จึงขอความร่วมมือคณาจารย์ นักวิจัย บุคลากร นักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธ ร่วมทำแบบสำรวจ "ความต้องการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้นข้อมูลออนไลน์ (ครั้งที่ 2)" อีกครั้ง เพื่อระบุความต้องการใช้งานฐานข้อมูล 3 ลำดับแรกจาก 8 ฐานข้อมูลของการสำรวจ ครั้งที่ 1 เพื่อนำข้อมูลไปประกอบการตัดสินใจในการบอกรับฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้บริการแก่สถาบันอุดมศึกษาต่อไป

คลิกทำแบบสำรวจได้ที่ : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScJLtvPnSJpXIuJYrh2w07vaP87OqJNwv1HzlqRJGoKzr0d2Q/viewform?fbclid=IwAR0BWWLlZYLQ20PUgU2BjS3TevGCuZ8XVuLfL5WPsbW7gIZml2wvK6dPv4Y

ตั้งแต่วันนี้-20 กันยายน 2566 นี้