รวมพลัง 7ส

วันที่ 11 กันยายน 2566 ผู้บริหารและบุคลากรสำนักวิทยบริการ ร่วมแรงรวมใจกันทำกิจกรรม 7ส และ Big cleaning พื้นที่ให้บริการของสำนักวิทยบริการทั้งภายในและภายนอกอาคารสารสนเทศและอาคารข้อมูลท้องถิ่น โดยได้แบ่งกลุ่มและมอบหมายให้ช่วยกันทำความสะอาดและจัดระเบียบพื้นที่ให้บริการตามหลัก 7ส (สะสาง สะอาด สะดวก สุขลักษณะ สร้างนิสัย สวยงาม และสิ่งแวดล้อม) เพื่อรองรับและส่งเสริมการให้บริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของสำนักวิทยบริการ ซึ่งกิจกรรมต่าง ๆ ประกอบด้วย การตีเส้นจอดรถจักรยานยนต์ จัดระเบียบและคัดแยกวัสดุครุภัณฑ์ที่ใช้งานได้และใช้งานไม่ได้ จัดเก็บและทำความสะอาดป้ายการสื่อสารต่าง ๆ เป็นต้น

ในการนี้ ดร.ภาคภูมิ สืบนุการณ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ ได้ประชุมบุคลากรและแจ้งให้ทราบถึงการปรับปรุงวิสัยทัศน์  พันธกิจ วัฒนธรรมองค์กร และสมรรถนหลักของสำนักวิทยบริการใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและนโยบายของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ดังนี้

วิสัยทัศน์สำนักวิทยบริการ : เป็นห้องสมุดดิจิทัลอัจฉริยะ (Smart Digital Library) ที่ส่งเสริมระบบนิเวศการเรียนรู้ เพื่อสนับสนุนการเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล

ตัวชี้วัดความสำเร็จวิสัยทัศน์: ผ่านการประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพแห่งชาติ (TQA)  200 คะแนน ภายในปี พ.ศ. 2568 และมาตรฐาน ISO 9001

พันธกิจสำนักวิทยบริการ: บริการทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัล ทรัพยากรการเรียนรู้ ถ่ายทอดความรู้ด้านการรู้สารสนเทศ พัฒนาสื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้แห่งอนาคต โดยคำนึงถึงความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

วัฒนธรรมองค์กร: "Team Together" ร่วมใจพัฒนาองค์กรด้วยการทำงานเป็นทีม (T-Team Work = ทำงานเป็นทีม T-Together = ร่วมใจพัฒนาองค์กร)

สมรรถนะหลักขององค์กร: ศักยภาพด้านการบริการทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัล และพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ที่คำนึงถึงความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม