เพิ่มจำนวน เพิ่มเวลาในการยืมหนังสือ

สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง) แจ้งปรับเปลี่ยนจำนวนและระยะเวลาให้สมาชิกหอสมุดกลางสามารถยืมหนังสือได้มากขึ้นในระยะเวลาที่มากขึ้นด้วย ตามประกาศสำนักวิทยบริการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข การใช้บริการทรัพยากรสารสนเทศและทรัพยากรการเรียนรู้ของหอสมุด ปี 2566

เริ่ม...ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป