No Fines, Thank You ไม่มีค่าปรับ รับสิทธิ์ยืมนาน

ขอเชิญนักศึกษาที่เป็นสมาชิกของหอสมุดกลาง ร่วมกิจกรรม “No Fines, Thank You” เพื่อรับสิทธิ์ยืมหนังสือของหอสมุดกลางในช่วงปิดภาคการศึกษาได้นานขึ้น โดยมีเงื่อนไข ดังนี้

- สิทธิ์นี้มอบให้เฉพาะสมาชิกประเภทนักศึกษาเท่านั้น

- มีการยืมและไม่มีค่าปรับในระบบห้องสมุดอัตโนมัติทั้งที่หอสมุดกลางและห้องสมุดคณะ ในช่วงวันที่ 1 กรกฎาคม-16 ตุลาคม 2566

- รับสิทธิ์ยืมหนังสือของหอสมุดกลางในช่วงปิดภาคการศึกษาที่ 1/2566 โดยจะมีกำหนดส่งในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2566

การส่งคืนเกินกำหนดส่ง

- หนังสือ ค่าปรับวันละ 5 บาท/รายการ

- Notebook iPad ค่าปรับวันละ 50 บาท/รายการ

หากมีข้อสงสัย สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ เคาน์เตอร์บริการ ชั้น 2 อาคารสารสนเทศ โทร.045-353136 หรือ FB messenger นี้