อักขราวิสุทธิ์ ระบบตรวจสอบการลอกเลียนวรรณกรรมวิชาการ

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงการใช้ระบบอักขราวิสุทธิ์กับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที่ใช้เมล์ xxx@ubu.ac.th ใช้ระบบตรวจสอบการลอกเลียนวรรณกรรมวิชาการนี้ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

- เพื่อตรวจจับการลักลอกวิทยานิพนธ์ วิจัย บทความวิชาการ บทความวิจัย ฯลฯ

- ตรวจสอบความคล้ายคลึงกันระหว่างเอกสาร

- รายงานผลการตรวจสอบเป็นค่าเปอร์เซ็นต์ความคล้ายคลึงกัน และรายละเอียดอื่น ๆ

สามารถเข้าใช้งานได้ที่ http://plag.grad.chula.ac.th/

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คลินิกวิจัย โทร.045-353149 เบอร์ภายใน 1817, 1818 หรือ คุณอนวัช กาทอง e-mail : anawat.k@ubu.ac.th