ขอเชิญอบรม..การผลิตสื่อวีดิทัศน์เบื้องต้นด้วยสมาร์ทโฟน ฟรี!!

ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอเชิญนักศึกษา อาจารย์ บุคลากร และผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การผลิตสื่อวีดิทัศน์เบื้องต้นด้วยสมาร์ทโฟน" ในวันที่ 16 มิถุนายน 2566 นี้ ณ ห้องอบรมการรู้สารสนเทศ ชั้น 2 สํานักวิทยบริการ (onsite) โดยไม่มีค่าใช้จ่าย รับจำนวนจำกัดเพียง 20 คน

หัวข้อการอบรมและฝึกปฏิบัติการ
- หลักการและแนวคิด ในการผลิตสื่อวีดิทัศน์ โดย คุณวรพจน์  นวลสกุล
- เทคนิคการบันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว โดย คุณธนาชัย โสภามี
- การตัดต่อลําดับภาพและเสียงด้วยโปรแกรม Kine master โดย คุณชาญชัย บุญคุ้ม

ติดต่อลงทะเบียนได้ที่ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โทร. 045 353148 หมายเลขภายใน 1830-5 หรือ คุณชาญชัย บุญคุ้ม หมายเลขภายใน 1831  หรือ  chanchai.b@ubu.ac.th     

นึกถึงสื่อ คิดถึงเรา ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา สำนักวิทยบริการ ม.อุบลฯ