ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา ช่วยพัฒนา 3D model เฝือกอ่อนพยุงแขน

วันที่ 11 พฤษภาคม 2566 ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา บริการให้คำปรึกษาแนะนำการออกแบบชิ้นงานสามมิติ (3D model) อย่างต่อเนื่องให้แก่ ผศ.ดร.สราวุธ ประเสริฐศรี และนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีการยางและพอลิเมอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วันนี้เข้าสู่ขั้นตอนกระบวนการสร้างไฟล์พร้อมการพิมพ์ชิ้นงานเฝือกอ่อนพยุงแขน ณ ห้องประชุมยางนา และห้อง UBU Maker Space ชั้น 1 อาคารข้อมูลท้องถิ่น สำนักวิทยบริการ

สนใจปรึกษาหรือขอคำแนะนำด้านการออกแบบและผลิตสื่อสามมิติ (3D Model) ติดต่อฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา ชั้น 1 อาคารข้อมูลท้องถิ่น โทร.045-353148 โทร.ภายใน 3148, 1832, 1833

สนใจใช้งานเครื่องพิมพ์สามมิติ (3D printer) ณ UBU Maker space ติดต่อ คุณกันตพัฒน์ ในเกษตรธนพัฒน์ โทร.045-353137 เบอร์โทร.ภายใน 1822 หรือ https://www.oar.ubu.ac.th/makerspace/