วารสารออนไลน์ Analyst

Analyst วารสารอิเล็กทรอนิกส์ฉบับออนไลน์ด้านเคมี โดย Royal Society of Chemistry ที่มีบทความวิชาการ งานวิจัย ตั้งแต่ปี 2008 เป็นต้นมา สามารถสืบค้นและอ่านได้ทั้งแบบ PDF และ HTML

สามารถเข้าใช้งานได้ที่ URL: https://pubs.rsc.org/en/journals/journalissues/an#!recentarticles&adv ภายใต้เครือข่ายอินเตอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี หรือ VPN

การติดตั้ง VPN เพื่อสืบค้นฐานข้อมูลด้วยเครือข่ายอินเตอร์เน็ตภายนอกมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี https://vpn1.ubu.ac.th/

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คลินิกวิจัย โทร.045-353149 เบอร์ภายใน 1817, 1818 หรือ คุณอนวัช กาทอง e-mail : anawat.k@ubu.ac.th